Набират кандидати за военна служба във Военноморските Сили на Българската армия

О Б Я В А
за набиране кандидати за военна служба във Военноморските Сили на Българската армия

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.
Със заповед № КВ-24/15.01.2016 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

А. ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ
Във военно формирование 34410 – Варна, 8 (осем) длъжности;
Във военно формирование 34410 – Варна, 8 (осем) длъжности;
Във военно формирование 26800 – Варна, 19 (деветнадесет) длъжности;
Във военно формирование 26870 – Варна, 1 (една) длъжност;
Във военно формирование 32300 – Варна, 3 (три) длъжности;
Във военно формирование 22580 – Варна, 3 (три) длъжности;
Във военно формирование 28430 – Варна, 1 (една) длъжност;
Във военно формирование 32020 – Варна, 1 (една) длъжност;
Във военно формирование 54940 – Варна, 2 (две) длъжности;
1.10. Във военно формирование 54950 – Бургас, 41 (четиридесет и една) длъжности:
1.10.1. За военно формирование 38920 – Варна, 12 (дванадесет) длъжности;
1.10.2. За военно формирование 28580 – Варна, 3 (три) длъжности;
1.10.3. За военно формирование 22480 – Бургас, 2 (две) длъжности;
1.10.4. За военно формирование 18360 – Бургас, 4 (четири) длъжности;
1.10.5. За военно формирование 54960 – Бургас, 9 (девет) длъжности;
1.10.6. За военно формирование 38010 – Варна, 4 (четири) длъжности;
1.10.7. За военно формирование 32140 – Варна, 1 (една) длъжност;
1.10.8. За военно формирование 54970 – Варна, 1 (една) длъжност;
1.10.9. За военно формирование 54840 – Варна, 1 (една) длъжност;
1.10.10. За военно формирование 44320 – Сенокос, 1 (една) длъжност;
1.10.11. За военно формирование 32890 – Бургас, 1 (една) длъжност;
1.10.12. За военно формирование 26420 – Бургас, 2 (две) длъжности;

Б. ВВМУ ”Н.Й. ВАПЦАРОВ”

1.1. За ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, 3 (три) длъжности.

2. Необходими документи.
2.1. Заявление (попълва се четливо и се посочва актуален адрес за кореспонденция, ако той е различен от постоянния адрес, e-mail и телефон за връзка).
В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности.
2.2. Автобиография;
2.3. Копия от документи за придобито образование, образователно-квалификационна степен и приложенията към тях; от документи за придобити допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
2.4. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв);
2.5. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА);
2.6. Свидетелство за съдимост;
2.7. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5, 6 и 7 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
2.8. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса или резерва (ако имат такова);
2.9. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за освобождаване от военна служба (при условие, че са изпълнявали военна служба);
2.10. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв);
2.11. Копие от военноотчетната книжка (ако имат такава);
2.12. Копие от заповед за освобождаване от военна служба (при условие, че отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ);
2.13. Съгласие за обработка на лични данни.
2.14. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
Съгласно чл.21 от Наредба № Н-4 от 18.02.2013г. на министъра на отбраната, кандидатите за приемане на военна служба се явяват в ЦВМК лично със следните документи:
– писмо-направление от военното окръжие;
– лична карта;
– документ от психодиспансер (център за психично здраве);
– лична амбулаторна карта и етапна епикриза от личния лекар (с отразени минали заболявания, операции, травми, алергии, диспансеризация, фамилна анамнеза и проведени имунизации);
– военноотчетна книжка на служилите военна служба.
3. Място и срок за подаване на документи.
Кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности е необходимо да подадат лично писмено заявление, включително с приложенията към него, до командира на Военноморските сили, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) по постоянен адрес на местоживеене в срок до 26.02.2016г.
До 20.04.2016г. структурите на Централното военно окръжие (ЦВО) изпращат заявленията на кандидатите и приложенията към тях до началника на отдел „Личен състав” във военно формирование 34400-Варна.
4. Кандидатите за матроси (войници), спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключване на договора за военна служба не са навършили 32 (47) години.
5. Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 47 години в т. 6 се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:
5.1. Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и са освободени от нея поради организационно щатни промени или при пълна или частична ликвидация въз основа на акт на Министерския съвет или при съкращаване числеността на въоръжените сили или на отделни техни формирования по решение на Народното събрание.
5.2. Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 5 години след освобождаването от военна служба (кадрова военна служба).
Кандидатите доказват обстоятелствата по т. 7.1. и 7.2. с копие на заповед за освобождаване от военна служба.
5.3. Не са придобили право на пенсия при условията на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, което се удостоверява с документ от Националния осигурителен институт.
6. Провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда по график от 09.05.2016г. до 20.05.2016г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и включва:
– изпит за определяне на физическата годност;
– тест за проверка на общата култура;
– събеседване с кандидатите.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn