Административният съд в Пазарджик обяви избора на общински съветници в Панагюрище за недействителен

Предмет на оспорване е решение на ОИК Панагюрище № 113-МИ от 28.10.2019 г., допълнено с  Решение № 127-МИ от 31.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Панагюрище за определяне на изборните резултати за избиране на общински съветници на Община Панагюрище на местните избори, проведени на 27.10.2019 г.

Посочено е в него, че броят на мандатите за общинските съветници е 21, общинската избирателна квота е 363 гласа и няма избрани независими кандидати. С решението мандатите са разпределени, както следва между ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ – 2, ПП „ЕВРОРОМА“ – 2, ПП „ГЕРБ“ – 9, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – 5 и МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (БЗНС) – 3.

Обявени са и имената на избраните общински съветници – конституирани по делото като заинтересовани страни и посочени по-горе.

По делото е приложен и протокол на ОИК Панагюрище за избиране на общински съветници. В него са посочени брой на избирателите – 21 470; брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък – 9904; брой на намерените в избирателните урни бюлетини – 9904; брой на недействителните бюлетини – 1902; брой на действителните бюлетини – 8002, от които – 7615 подадени за кандидатски листи на партии и коалиции, както и 387 „Не подкрепям никого“. Отразено е и разпределението на действителните и недействителните гласове по  кандидатски листи.

По делото е приложен и оспорваният протокол на СИК от избирателна секция № 132000003. В него е отразен съставът на СИК – председател, зам. председател и шестима членове, посочено е, че при отварянето на избирателната кутия са присъствали и трима застъпници.

Гласуването е започнало в 7,05 ч. и завършило в 20,00 ч. на 27.10.2019 г. При отваряне на избирателната кутия е посочено, че са намерени 401 бюлетини, от тях 72 недействителни, 329 действителни, от които за партии и кандидатски листи – 321, „Не подкрепям никого“ – 8 и 4 броя недействителни, неразпределени по партии и кандидатски листи. Отразено е и разпределението на действителните и недействителните гласове по  кандидатски листи. За жалбоподателя – ПП „Движение за права и свободи“ са отразени 15 действителни и 16 недействителни гласа.

Отразени в протокола са преференциите по партии и кандидатски листи. Сочи се, че изборите са преминали в нормална обстановка. Отбелязани са три поправки, видни в протокола, всяка една удостоверена с по три подписа. Посочено е, че подписите в протокола са поставени в 11,50 ч. на 27.10.2019 г. Протоколът е подписан от всички членове на СИК. Към протокола няма приложени жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения към тях.

По делото е приет и протокол от СИК в избирателна секция № 132000003, получен от представител на ПП „Движение за права и свободи“ по реда на чл.422 ИК, от който е видно, че липсват поправки в него.

По делото са разпитани като свидетели А. Г. Я. – кандидат за общински съветник от ПП „Движение за права и свободи“ и Н. С. К. – секретар на СИК в избирателна секция № 132000003. Според последната в края на изборния ден в СИК са преброили 31 валидни гласа към партията ДПС, като тя лично присъствала и възприела, че са валидни. След това тя била изпратена или от председателя или от зам.-председателя на СИК да печата някакви документи. Тогава се свързала по телефона със свидетеля Я., за да му съобщи броя на гласовете за ДПС, а именно – 31.

Не участвала пряко в писането на протокола,  но като се върнала го подписала, без да го чете. Заявява, че никой не я е притискал да го подпише, но в бързането си и в некомпетентността си се подписала, без да е видяла, че в протокола са отразени 16 гласа невалидни за ДПС. Разбрала за тях, едва след като предала протокола по реда на чл.422 ИК на П.Р.. Не е възразила срещу тези 16 отбелязани недействителни бюлетини.

С оглед така събраните доказателства и направеното оспорване на протокола на СИК в избирателна секция № 132000003 от страна на жалбоподателя, съдът откри производство по реда на чл.193, ал.1 ГПК и на основание чл.204 ГПК пристъпи към оглед на недействителните бюлетини. При отваряне на пакета с недействителните бюлетини, се установи положен печат и подписи на членовете на СИК – 8 броя.

В пакета се установиха 88 броя недействителни бюлетини. При оглед на бюлетините се установи, че няма нито една бюлетина с подаден недействителен глас за ПП ДПС, тъй като липсва въобще отбелязване с какъвто и да е знак на мястото на № 55 върху тях. Беше направено копие на пакета и всички намерени недействителни бюлетини в него, които се приложиха по делото. Оригиналите, ведно с всички останали документи се върнаха в чувала. Чувалът беше запечатан с лепенка с печат и подписите на всички членове на ОИК Панагюрище, след което върнат на членовете на ОИК Панагюрище.

При така установените обстоятелства, съдът намира, че жалбата е подадена от легитимирано да обжалва лице и в законоустановения срок, поради което същата е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

Съгласно чл. 459, ал. 1 от ИК, всеки кандидат за общински съветник, партия или коалиция има право да оспори решението на ОИК за определяне на изборните резултати пред административния съд, като жалбата не спира изпълнението на решението, ако съдът не постанови друго. В правомощията на съда е да установи дали проведеният избор е законосъобразен. Съдът следва да установи съществуват ли нарушения – такива, че да опорочат волята на избирателя, които да доведат до промяна вота на избирателя или процедурата да е така опорочена, че да не е възможно да бъде определен резултатът от избора. Преценката за законосъобразността на избора и като избирателен процес трябва да изхожда от наличието на правото на глас и неговото упражняване съобразно закона.

Изборният кодекс е определил, че не всяко нарушение на този процес води до недействителност на избора, а само същественото нарушение на процеса на гласуване. Съществени са само тези нарушения на закона, при които, ако не бъдат допуснати, крайният изборен резултат би бил различен. Само тогава изборният процес ще бъде опорочен. В тази насока е и трайната и безпротиворечива съдебна практика на ВАС, съгласно която под недействителност на изборния резултат трябва да се разбира недействителен избор поради нарушения на изборния процес, които са се отразили на валидността на вота или незаконосъобразност (недействителност) на решението на ОИК, поради нарушения при отчитане на действителен избор.

В тази връзка в жалбата са наведени няколко твърдения за нарушения в изборния ден – отстраняване на секретаря на СИК по време на броене на гласовете в избирателна секция № 132000003, обявяване на бюлетини за невалидни на действителни такива, за които е гласувано с № 55 (ДПС), без да е показвано и съобщавано защо са невалидни, необявяване на общо гласувалите лица в СИК, преди преброяване на гласовете за отделните партии. В хода на делото, с оглед събраните от съда доказателства, се установи, че част от тези твърдения са основателни.

На първо място от разпита на свидетелката Н. С. К. – секретар на СИК в избирателна секция № 132000003, се установи, че тя е присъствала при първоначалното броене на гласовете, но след това е изпратена да снима някакви книжа, поради което не е присъствала при съставянето на самия протокол и впоследствие го е подписала без да го чете. Само по себе си, това не би било съществено нарушение, но при откритото производство по реда на чл.193, ал.1 ГПК по оспорване на протокола от избирателна секция № 132000003 и извършения оглед на основание чл.204 ГПК на недействителните бюлетини от съда се установи, че в обявените за невалидни такива, няма нито една, в която да е отбелязано, че е гласувано с № 55 (за ДПС).

Така остава неясно защо от общо 31 бюлетини, за които е отразено в протокола, че е гласувано за ДПС в процесната секция – 16 са обявени за невалидни. Нещо повече, при извършения оглед се установиха и други драстични разминавания с изготвения протокол на СИК в избирателна секция № 132000003. Така например в него е посочено, че общия брой намерени недействителни бюлетини е 72, а в пакета се намериха 88 броя такива, като този брой е записан и на плика, в който те са опаковани, подписан с подписите на осем от членовете на СИК. В протокола е отразено, че са налице 4 броя бюлетини, празни или такива, за които е гласувано за повече от една партия.

Видно е, че при преглед на бюлетините, приложени по делото, са налице 14 празни бюлетини и една, за която са отбелязани едновременно две партии – ГЕРБ и ВМРО, т.е. общият им брой е 15, а не четири. Установява се, че от останалите 73 броя недействителни бюлетини са налице 5 броя недействителни такива за ГЕРБ, 4 броя за БСП, 1 брой за ВМРО и 61 броя бюлетини, в които са налице отбелязване на преференции, но без отбелязване на номер на политическа партии или кандидатска листа, а последните две бюлетини, които са приети за недействителни, всъщност са действителни такива – и двете са подадени за ПП ГЕРБ, като в едната има отбелязани 5 преференции, а в другата 3 преференции.

Съгласно чл.437, ал.2, т.5 от ИК гласът е действителен, когато: „в бюлетината за общински съветници само в едно от квадратчетата за гласуване за партия или коалиция има поставен знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, независимо че е отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), отбелязано със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят – приема се, че бюлетината не съдържа предпочитание (преференция) и гласът се смята за подаден само за избраната кандидатска листа“. С оглед тази разпоредба  на ИК според настоящия състав на съда тези две бюлетини категорично незаконосъобразно са приети като невалидни от СИК. По важното е обаче в случая е, че в протокола на СИК от избирателна секция № 132000003 е посочено следното разпределението на гласове по партии и коалиции:

–         за ВМРО – 24 действителни и 3 недействителни. От съда се установи само една недействителна;

–         за ЕВРОРОМА – 10 действителни и 15 недействителни. От съда не се установиха недействителни;

–         за ГЕРБ – 155 действителни и 8 недействителни. От съда се установиха 5 недействителни;

–         за ВОЛЯ – 11 действителни и 13 недействителни. От съда не се установиха недействителни;

–         за ДПС – 15 действителни и 16 недействителни. От съда не се установиха недействителни;

–         за БСП – 68 действителни и 7 недействителни. От съда се установиха 4 недействителни;

–         за СДС (БЗНС) – 38 действителни и 6 недействителни. От съда не се установиха недействителни;

При така установеното от съда остава неясно поради каква причина 61 броя недействителни бюлетини, в които няма отбелязване да е гласувано за определена партия или коалиция, а има само отбелязване на преференция, са приети за недействителни като гласове за отделните партии и са разпределени между тях.

Обстоятелството, че тези обявени за недействителни бюлетини гласове по партии не се установиха от съда, не означава естествено автоматично, че те са били действителни такива, но в тази насока например има достатъчно индикации, както в самия протокол, където са отразени като подадени гласове за отделни партии, така и съдържащи се в показанията на свидетелите по делото, поне по отношение на гласовете на ДПС, за които конкретно свидетелката Н. С. К. – секретар на СИК в избирателна секция № 132000003 твърди, че са били действителни такива при броенето им, тъй като лично е възприела този резултат от 31 броя действителни гласове за ДПС.

Така се установява в хода на делото, че е налице резултат, който е различен от отразеното в протокола. Това касае както посочването на броя на недействителните гласове, които не са разпределени по партии и коалиции или е неясен вотът на избирателя, така и подадените гласове за отделните партии. В комбинация с обстоятелството, че в протокола са нанасяни поправки, очевидно след представянето му по реда на чл. 442 ИК на представител на ДПС преди предаването му в общинската избирателна комисия, за които поправки се поставя резонен въпрос кога след това са нанесени (макар и поправките да не влияят на крайния изборен резултат), както и обстоятелството, че в протокола е посочен час на подписването му от членовете на СИК – 11,50 часа на 27.10.2019 г., т.е. много преди приключване на изборния ден, то съдът намира, че изготвеният протокол от СИК не съответства на удостовереното в него с действителността.

Съгласно правната теория и съдебната практика, когато длъжностното лице е удостоверило осъществени пред него факти, които в действителност не са се случили, е налице неистинност на обективираното в официалния свидетелстващ документ удостоверяване. Неистинността на документа може да се установява с всички доказателствени средства, вкл. свидетелски показания. В конкретния случай посредством събраните по делото доказателства се установи, че в протокола на СИК от избирателна секция № 132000003 са отразени обстоятелства, които не бяха установени реално от съда (посочени по горе).

Изводът за неистинността на протокола не се променя от обстоятелството, че той е подписан от всички членове на СИК и към него няма приложени жалби, възражения, заявления или особени мнения, касаещи именно отчитането на гласовете. Нарушението на изборните правила е съществено, тъй като удостоверяванията в протокола пряко влияят на резултатите от изборния процес. На първо място дори само подадените 16 гласа за ДПС, отразени като недействителни, но не установени от съда при преглед на недействителните бюлетини, да са действителни такива, то се променя изборната квота – от 363 на 364 гласа.

На следващо място съгласното атакуваното решение на ОИК Панагюрище за ДПС има подадени 358 гласа, като евентуално допълнително 16 действителни такива водят до преминаване на квотата за избор на общински съветник. Това от своя страна води до промяна на мандатите за останалите партии, конкретно мандатите на ВМРО от два стават един съгласно методиката в приложение № 5 към чл.453, ал.1 ИК. Така според съда вторият избран от листата на ВМРО за общински съветник – И.И.Р. не следва да бъде обявен за такъв. Още по драстично разминаване се получава, ако всички гласове в конкретната СИК, подадени за отделните партии и отчетени като недействителни такива в протокола, са всъщност действителни.

Тогава изборната квота се променя на 366 гласа, като отново ДПС следва да получат един мандат, но за сметка на един мандат на ПП ГЕРБ и избраната от тяхната листа за общински съветник Ц.Ц.Б., а не за сметка на ВМРО и кандидата им И.И.Р..

При това положение, съдът приема, че при проведеното гласуване от СИК в избирателна секция № 132000003 е опорочен изборния процес, като гласове за отделни партии, включително и за жалбоподателя, са приемани за недействителни, без да се установи по категоричен начин от съда, че те са такива. Допуснатите нарушения биха променили вота за кандидатите. При това положение, съдът намира, че допуснатите нарушения са съществени, тъй като ако не са били допуснати, то крайният изборен резултат би бил различен.

По изложените съображения, съдът намира, че при провеждане на избора за общински съветници в община Панагюрище са допуснати съществени нарушения, които биха довели до различен резултат от проведеното гласуване и промяна на вота на избирателя. С оглед на това жалбата на ПП „Движение за права и свободи“ против Решение № 113-МИ от 28.10.2019 г., допълнено с  Решение № 127-МИ от 31.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Панагюрище за определяне на изборните резултати за избиране на общински съветници на Община Панагюрище на местните избори, проведени на 27.10.2019 г. ще следва да бъде уважена, като изборът бъде обявен за недействителен, а книжата да се върнат на Общинска избирателна комисия Панагюрище за обявяване на действителните резултати. Съдът намира за основателни аргументите в жалбата за манипулиране на вота на избирателите поради извършване на описаните по – горе нарушения на изборния процес.

Водим от горното, Административен съд Пазарджик обяви за недействителен избора за общински съветници в община Панагюрище, обявен с Решение № 113-МИ от 28.10.2019 г., допълнено с  Решение № 127-МИ от 31.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Панагюрище и ги връща на Общинска избирателна комисия Панагюрище за обявяване на действителните резултати.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от обявяването му.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn