Административният съд в Пазарджик отхвърли жалбата на Стойно Чачов по повод отстраняването му от кметския пост в Стрелча, решението на ОИК е правилно

Със свое решение от днес Административен съд – Пазарджик в лицето на съдия Васко Нанев отхвърли жалбата на Стойно Чачов против решение Общинска избирателна комисия (ОИК) – Стрелча, с което последната го отстрани от кметския пост.
Осъжда Чачов да заплати на ОИК направените по делото разноски в размер на 500 лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.
В мотивите си съдът посочва, че „Съгласно разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА, кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони, и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на ТЗ, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им. Алинея 3 задължава същите в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемане на решението на Общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, да предприеме необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност, и да уведоми писмено за това председателя на Общинския съвет и Общинската избирателна комисия.
От анализа на цитираните разпоредби е видно, че за кметовете съществува несъвместимост, която се изразява в две хипотези. Първата хипотеза е да не извършват търговска дейност по смисъла на ТЗ. Втората хипотеза е, че не могат да бъдат управители или прокуристи на търговски дружества.
Видно от приложеното към преписката удостоверение за актуално състояние, жалбоподателят Стойно Чачов е едноличен собственик на капитала на „Българска асоциация по белот“ ЕООД…“
По-нататък в решението на съда се казва: „Възниква въпросът участието в търговско дружество търговска дейност ли е. Настоящият съдебен състав намира, че отговорът е отрицателен. Жалбоподателят е едноличен собственик на капитала (съдружник) в ЕООД. Съдружникът, съгласно чл. 123 от ТЗ, има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книжата на дружеството и право на ликвидационен дял. Съдружникът е длъжен да изплати или внесе дяловата си вноска, да участва в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност, както и да изпълнява решенията на общото събрание. Видно от посочените права и задължения, съдружникът не извършва търговски сделки по занятие така, както сочи разпоредбата на чл. 1 от ТЗ и следователно не може да бъде определен като търговец. От анализа на разпоредбите на ТЗ, се установява, че търговска дейност може да се извършва само от търговец, а не от друго лице, вкл. и съдружник в търговско дружество. Търговските дружества се определят от закона като търговци, но това не означава, че техните съдружници, собственици на капитала, са търговци. Те имат в дружеството собственост върху дяловете и изброените членствени права и задължения. Съдът намира, че макар и собственик на капитала на еднолично търговско дружество, Стойно Чачов не е упражнявал в качеството си на такъв търговска дейност…“
И още: „…Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание. Съгласно чл. 141, ал. 4 от ТЗ, овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му може да бъде заличено от търговския регистър. В предвидения в чл. 41, ал. 2 от ЗМСМА срок жалбоподателят не се е възползвал от възможността, в качеството си на едноличен собственик, в съответствие с правомощията му по чл. 147, ал. 2 от ТЗ, да освободи управителя на дружеството и да избере за управител на дружеството друго лице, различно от едноличния собственик на капитала. В тази насока не са представени в срока за възражение никакви доказателства от страна на жалбоподателя.
От приложеното и прието по делото Решение № 74 – МИ/03.11.2019 г. на ОИК – Стрелча се установява, че Стойно Чачов е обявен за избран за кмет на община Стрелча на 03.11.2019 г. от което следва, че едномесечният срок по чл.41, ал.3 от ЗМСМА е изтекъл на 03.12.2019 г.
Видно от изложеното, кметът на община Стрелча не е предприел предписаните от закона действия за освобождаването му от заеманата длъжност управител в едноличното ООД и не е уведомил писмено за това председателя на Общинския съвет и председателя на ОИК“.
В края на съдебното решение е записано: „Видно от забраната на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА, достатъчно е кметът на общината да заема която и да е от посочените длъжности в управителните органи на търговски дружества или кооперации, за да възникне за него задължението в едномесечен срок от обявяване на изборните резултати да предприеме необходимите действия за освобождаването му от заеманата в съответното търговско дружество длъжност. Това жалбоподателят не е сторил, а и не представя доказателства в тази насока.
Общинската избирателна комисия се е произнесла с решението в съответствие с изискването на чл. 85, ал. 2 от ИК, а именно – решението е прието с мнозинство 2/3 от присъстващите членове и е подписано от председателя и секретаря на Комисията“.
Oborishte.bg
Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn