„АСАРЕЛ-МЕДЕТ”АД ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ КЪМ „ЗДРАВНА СЛУЖБА“ НА ОТДЕЛ БЗР

АСАРЕЛ-МЕДЕТ”АД ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА

ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“

КЪМ „ЗДРАВНА СЛУЖБА“ НА ОТДЕЛ БЗР

УСПЕШНИЯТ КАНДИДАТ Е:

 • С висше медицинско образование;

 • Професионален опит, не по-малко от една година ;

В КАКВО СЕ СЪСТОИ РАБОТАТА?

 • Дава дежурства в Здравна служба „Асарел“;

 • Приема повиквания на дежурния телефон и организира оказване на спешна медицинска помощ;

 • Оказва на място първа долекарска помощ, след което съдейства за транспортиране до болнично лечебно заведение /ако е необходимо/;

 • Оказва медицинска помощ в Здравна служба на работници и служители със здравословен проблем;

 • Участва в организацията и провеждането на профилактичните прегледи;

 • Участва в организацията и провеждането на кръводарителските акции;

 • Осъществява вписвания в здравните досието на работниците и служителите в електронната картотека;

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА:

 • Умения за работа самостоятелно и в екип;

 • Социални умения;

 • Способност за работа под напрежение;

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

Необходими документи:

 • Молба за участие в подбора

 • Професионална автобиография

 • Копие от дипломи за завършено образование

 • Копие от документи за допълнителна квалификация

Срокът за подаване на документите е до 31.10.2023 г. в запечатан плик в Деловодството на дружеството, адресиран до отдел „Персонал“ и надписан: за участие в подбор или на е-mail: pbox@asarel.com

Всички кандидати, които са одобрени в първия етап на подбор по документи, ще получат покана за интервю.

Асарел-Медет“ АД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. „Асарел-Медет“ АД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „Асарел-Медет“АД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „Асарел-Медет“АД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.  

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn