„АСАРЕЛ-МЕДЕТ”АД ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА: РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ „ПЕРСОНАЛ“

 

Кратък профил на длъжността:

 • Отговаря за реализацията на общофирмената политика за:-подбор, управление, мотивация и развитие на човешките ресурси в дружеството.
  -заплащането и осигуряването на труда – трудовото възнаграждение спрямо количеството и качеството на положения труд
  -системите за морално и материално стимулиране.
  -оценка на трудовото представяне на персонала – годишна атестация.
  -организацията и режима на работа в дружеството.
  -разработване и прилагане на фирмения Колективен трудов договор.
  -обучението, професионалната подготовка и развитие на персонала.
 • Разработва и предлага за утвърждаване структурата на управление, разписанието на длъжностите на служителите и работниците от дружеството и длъжностните характеристики.
 • Подготвя и контролира сключването на трудови договори и допълнителни споразумения към тях, съгласно изискванията на нормативните документи и постигнатите договорености в Колективния трудов договор.
 • Осъществява връзка с учебни заведения, подготвящи кадри за дружеството. Осигурява провеждането на учебни и производствени стажове на учащи се. Организира дейността по сключване на договори за стипендии.
 • Организира разработването и актуализирането на процедурите за материално и нематериално стимулиране.
 • Организира извършване на мониторинг по спазване на щатната и трудова дисциплина в дружеството.
 • Реализира системни проучвания на отношението на работещите в дружеството към ръководния екип, към трудовите задължения и условията на труд, ангажираност и др.
 • Осигурява обратна информация на база резултатите от тези проучвания с цел подобряване на дейностите по управление на персонала.
 • Организира провеждането на конкурсните процедури за длъжностите заемани чрез конкурси.
 • Организира провеждане на офертни проучвания и подготвя условията по консултантските договори и договорите за услуги в областта на управлението на човешките ресурси в т.ч. и за обучение и повишаване квалификацията на кадрите в срок и при най-добри ценови условия.
 • Организира навременно създаване и актуализиране на работните инструкции от Интегрираната система за управление – за дейностите, за които отговаря.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Длъжността е пряко подчинена на Директор „Човешки ресурси“.
При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с целия персонал на дружеството, всички директори, началници и специалисти от функционалните отдели и производствените звена.
Осъществяват се контакти с ръководители и специалисти от други предприятия, организации и органи на изпълнителната и съдебната власт.
Ежедневно се контактува с външни фирми, учебни заведения и организации;
Познават се и се прилагат изискванията на българското данъчно, осигурително и трудово законодателство.

За заемане на позицията е необходимо да притежавате:

 • Образование – висше „Управление на човешки ресурси“, „Психология“ или „Право“;
 • Работа по специалността – минимум 8 години, от които поне 4 години управленчески опит;
 • Да има познания за дейностите по управление на човешките ресурси;
 • Да има познания за оперативно планиране, вземане на решения, контрол, отчетност, изготвяне на оценки и  анализ;
 • Да притежава компютърна грамотност, вкл. MS Office, Internet. Умения за работа със софтуерни продукти и информационни системи, използвани в дружеството;
 • Владеене на английски e задължително, владеенето на втори език е предимство;
 • Да има познания за всички процеси, операции и оборудване по технологичната верига за добив и обогатяване в дружеството;
 • Да познава интегрираната система за управление на бизнеса- SAP;
 • Отлични комуникационни и аналитични умения, способност за работа в екип, умение за управление на информационни ресурси, висока делова култура.

Необходими документи за кандидатстванемотивационно писмо, автобиография, диплома за завършено образование, документи за допълнителна квалификация, езикова подготовка и компютърна грамотност, препоръка от настоящ или други работодатели.
Срокът за подаване на документите е до 15.07.2016  в запечатан плик, адресиран до:
Директор „Човешки ресурси” на „Асарел-Медет”АД
Документи за длъжността : Ръководител отдел „Персонал“
Всички кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю.

Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. „Асарел-Медет”АД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn