„Асарел-Медет“ АД гр. Панагюрище набира оферти за избор на купувач на отработени масла от територията на дружеството

 

„Асарел-Медет“ АД
гр. Панагюрище
НАБИРА ОФЕРТИ
за избор на купувач на отработени масла от територията на дружеството

 

 І. Вид на отпадъка – код и наименование, количество и други специфични изисквания:

 • 03.07* Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа* /отработено трансформаторно масло от периодичната подмяна и доливане на високоволтова техника /трансформатори/ – до 5 тона годишно.
 • 01.10* Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа* /отпадъчно минерално хидравлично масло от периодичната подмяна и доливане на хидравлични системи/ – 5÷6 тона годишно.
 • Място на натоварване – територията на „Асарел – Медет“ АД.
 • Заплащане – в 5 /пет/-дневен срок след издаване на фактура, по банков път.
 • Купувачът да притежава валидни документи за извършване на дейности с опасни отпадъци, определени в ЗУО, с всички последващи изменения и допълнения.

ІІ. Задължителни фирмени изисквания при офериране:

 • Предложение за цена за закупуване на отработено масло за 1 тон.
 • Всички транспортни разходи са за сметка на купувача.
 • Отработените масла се събират и се извозват в метални варели.
 • Годишното количество се изкупува текущо, на равномерни интервали, в петдневен срок от получаване на уведомление.
 • Натоварените количества задължително се премерват на ведомствен кантар. Кантарът е до 60 тона.

ІІІ. Други условия:        

 • Избраният купувач следва да представи за сключване на договора заверени копия на валидни документи за извършване на дейности с опасни отпадъци, определени в ЗУО, с всички последващи изменения и допълнения,
 • При подписване на договор определеният за купувач следва да представи гаранция (паричен депозит) за изпълнение на договора – в размер на 5% от общата му стойност.
 • Офертите се подават в срок до 01.12.2020 г. по един от следните два начина:

– Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“  с надпис: „Оферта за избор на купувач на отработени масла“ и забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия“.

– Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

 • За допълнителна информация – всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа на тел. 0357/ 60 435 и 60 424.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn