„АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД – ГР.ПАНАГЮРИЩЕ ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ КЪМ ОТДЕЛ „КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ”

 

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД – ГР.ПАНАГЮРИЩЕ 
ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА  ДЛЪЖНОСТТА:

СПЕЦИАЛИСТ, ТОЙ И РЪКОВОДИТЕЛ ЗВЕНО  „ХИМИЧЕСКА и ГСМ ЛАБОРАТОРИЯ“ КЪМ  ОТДЕЛ „КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ”

Кратък профил на длъжността:

 • Отговаря за качеството на извършваните анализи в Химическа лаборатория на входящи суровини,  продукти по време на обогатяване и готова продукция в това число:
  -Определяне на мед в руди, отпадък и меден концентрат;
  – Определяне на злато и сребро в руди и меден концентрат;
  – Определяне на сяра в  руди, отпадък  и меден концентрат;
  – Извършване на анализи чрез спектрометри AAS и ICP на течни и твърди проби;
  – Извършване на анализи на входящи продукти свързани с технологичния процес;
  – Анализиране на течни проби от инсталация „Екстракция и Електролиза“
  – Анализиране на проби от гориво-смазочни материали;
 • Познава основните етапи на технологичите процеси в дружеството;
 • Предлага нови методи на анализ и организира внедряването им;
 • Отговаря за резултатите от арбитражни проби;
 • Оценява резултатите от извършените анализи и дава предложения за подобрения;
 • Познава методите за калибриране на всички използвани технически средства за измерване;
 • Отговаря за цялостното организационно, производствено, техническо и икономическо състояние на звено „Химическа и ГСМ лаборатория“, както и за безопасни и здравословни условия на труд, спазване на фирмените екологични изисквания и професионалната подготовка на работещите в него;
 • Набавя необходимата научно-техническа информация за новости и специфични проблеми в областта на дейността, за която отговаря;
 • Отговаря за стопанисване, съхранение, опазване и изразходване на поверените му за работа суровини, материали, резервни части, горива и електроенергия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Длъжността е пряко подчинена на Ръководител отдел „Качествен контрол “.
За заемане на позицията е необходимо да притежавате

 • Образование – висше химия;
 • Работа по специалността – минимум 8 години и ръководен опит минимум 3 години;
 • Познания за принципа на действие на всички апарати, използвани в лабораторията и правилата за техническата им експлоатация;
 • Основни понятия в областта на обогатяване на полезни изкопаеми и минната дейност;
 • Компютърна грамотност, вкл. MS Office, Internet. Умения за работа със софтуерни продукти и информационни системи, като Access и база данни;
 • Владеене на английски език e предимство;
 • Отлични комуникационни и аналитични умения, способност за работа в екип, организираност, експедитивност, способност за работа под напрежение;

 

Необходими документи за кандидатстване – мотивационно писмо, автобиография, диплома за завършено образование, документи за допълнителна квалификация, езикова подготовка и компютърна грамотност, препоръка от настоящ или други работодатели.
Срокът за подаване на документите е до 31.08.2016 год. в запечатан плик, адресиран до:

Гр. Панагюрище
„Асарел-Медет” АД
Директор „Човешки ресурси”
Документи за длъжността : Специалист, той и Р-л звено „Химическа и ГСМ лаборатория“

Всички кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю.
Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. “Асарел-Медет”АД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn