„Асарел-Медет“ АД обяви подбор за административен секретар

                                                          „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД        
                                                               www.asarel.com

ОБЯВЯВА ПОДБОР

ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР,

ЗВЕНО „ОФИС ОБСЛУЖВАНЕ, ДЕЛОВОДСТВО И АРХИВ“,

ДИРЕКЦИЯ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

УСПЕШНИЯТ КАНДИДАТ Е:

 • С висше образование, специалност „Бизнес администрация“, Икономика, Английска филология, Българска филология

 • Притежава много добра компютърна грамотност
 • Свободно владее и ползва писмен и устен английски език и притежава съответните сертификати

В КАКВО СЕ СЪСТОИ РАБОТАТА?

 • Работи със система за документоoборот, в която се регистрира в електронен вид цялата документация, свързана с дейността на дирекцията;

 • Проверява коректността на документите, съгласно действащите работни инструкции, и контролира цялата входяща и изходяща кореспонденция на ресорния директор;

 • Отговаря за срещите и потвърдените ангажименти на ресорния директор, като оказва пълно съдействие при тяхното организиране и осъществяване;

 • Ежедневно събира, разпределя и обработва съответните документи/поща и превежда исканата от ресорния директор информация, писмено и по телефона;

 • Електронно подписва всички документи, свързани с работата на съответния ресорен директор;

 • Подготвя заявки и осигурява необходимите материали и консумативи – хартия, тонер касети и др.

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА:

 • Отговорност, дисциплина

 • Умение за приоритизиране на задачите

 • Стремеж към качествено изпълнение на задачи

 • Умения за работа самостоятелно и в екип

 • Умения за водене на разговори с бизнес партньори и институции

 • Строго спазване на конфиденциалност

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

Необходими документи:

 • Молба за участие в подбора

 • Професионална автобиография

 • Копие от дипломи за завършено образование

 • Копие от документи за допълнителна квалификация

Срокът за подаване на документите е до 10.12.2021 г. в запечатан плик адресиран до Дирекция „Човешки ресурси“ или на е-mail: pbox@asarel.com или nmarhova@asarel.com

Всички кандидати, които са одобрени в първия етап на подбор по документи, ще получат покана за интервю.

Асарел-Медет“ АД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. „Асарел-Медет“ АД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „Асарел-Медет“АД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „Асарел-Медет“АД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.  

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn