„Асарел-Медет“ АД обяви подбор за длъжността „Заварчик“

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ”АД ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ЗАВАРЧИК

КЪМ ОТДЕЛ „РЕМОНТ ОБОГАТИТЕЛНА ФАБРИКА, ВОС И EX-EW”

 

УСПЕШНИЯТ КАНДИДАТ Е:

 • Със средно специално или средно професионално образование
 • Притежава документ за правоспособност за заварчик минимум ІІІ-та степен
 • Притежава опит в работа със заваръчни апарати

В КАКВО СЕ СЪСТОИ РАБОТАТА?

 • Разкрояване, рязане, заваряване на елементи от еднородни и разнородни метали, наваряване, извършване на заварки във всички положения, избор на

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА:

 • Отговорност, дисциплина
 • Стремеж към качествено изпълнение на производствените задачи
 • Умения за работа самостоятелно и в екип

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

Необходими документи:

 • Молба за участие в подбора
 • Професионална автобиография
 • Копие от дипломи за завършено образование
 • Копие от документи за допълнителна квалификация

Срокът за подаване на документите е до 22.10.2021 г. в запечатан плик адресиран до Дирекция „Човешки ресурси“ или на е-mail: pbox@asarel.com или nmarhova@asarel.com

Всички кандидати, които са одобрени в първия етап на подбор по документи, ще получат покана за интервю.

 „Асарел-Медет“ АД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. „Асарел-Медет“ АД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „Асарел-Медет“АД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „Асарел-Медет“АД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.  

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn