„Асарел-Медет“ АД обявява подбор за длъжности в Дирекция „Ремонтни дейности” и Дирекция „Производствени дейности”

 

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

ДИРЕКЦИЯ „РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ“

 • ОТДЕЛ „ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ“
 • Електромеханошлосер
 • Машинен оператор, ел. инсталация, подстанция
 • ОТДЕЛ „РЕМОНТ ОБОГАТИТЕЛНА ФАБРИКА“
 • Монтьор, електронно-производствено оборудване

 

ДИРЕКЦИЯ „ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ“

 • ЦЕХ „ВОС, ПС и SX-EW
 • Електромеханошлосер

 

Ние предлагаме:

 • Работа в най-голямата и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни руди
 • Атрактивно възнаграждение, обвързано с производствените резултати
 • Безплатна храна и безплатен служебен транспорт

 

Успешните кандидати са:

 • Със средно, средно специално или висше образование – специалност „Минна електромеханика“, „Електрообзавеждане на промишлени предприятия“, „Електротехника“, „Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Ел. мрежи и централи“, , „Автоматизация на производството“;
 • Притежават опит в оперативно и техническо обслужване на ел. уредби – средно и високо напрежение, както и не по-ниска от ІV квалификационна група по електробезопасност.
 • Притежават познания по общата електротехника и за разчитане на електрически схеми;
 • Познават и спазват Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;
 • С опит в съответната професионална област

 

Личностни качества:

 • Отговорност, дисциплина
 • Стремеж към качествено изпълнение на производствените задачи
 • Умения за работа самостоятелно и в екип

 

Как да кандидатствате?

Подгответе:

 1. Професионална автобиография
 2. Копие от дипломи за завършено образование
 3. Копие от документи за допълнителна квалификация

и ги подайте в срок до 05.07.2019 г. на адрес: гр. Панагюрище, площадка „Асарел“, Дирекция „Човешки ресурси“ или на е-mail: pbox@asarel.com или nelipoptoleva@asarel.com

 

Всички кандидати, които са одобрени в първия етап на подбор по документи, ще получат покана за интервю.

 

„Асарел-Медет“ АД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. „Асарел-Медет“ АД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „Асарел-Медет“АД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „Асарел-Медет“АД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn