„Асарел-Медет“ АД провежда офертно проучване

„Асарел-Медет“ АД  гр. Панагюрище

провежда офертно проучване за избор на фирма за изкупуване на производствен отпадък с код 16 02 13* излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 (офис-оборудване)

  • Вид на отпадъка – компютри, принтери, монитори, копирни машини, клавиатури и др.
  • Място на натоварване – площадка на „Асарел–Медет“АД
  • Заплащане – авансово, по банков път
  • Всички транспортни разходи са за сметка на купувача
  • Купувачът да притежава разрешение, издадено по реда на чл. 67 ЗУО, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда
  • Офертите се подават в срок до 06.2020 г. по един от следните два начина:

– Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“  с надпис: „Оферта за избор на фирма за изкупуване на производствен отпадък с код 16 02 13*“ и забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия“.

– Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

  • Оглед може да се прави всеки работен ден от 900 до 1500 часа след предварителна заявка на тел. 0357/ 60 435 или 60 424 .

За допълнителна информация: Даниела Ранчева, тел.: 0357/60 435.

 

Oborishte.bg   

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn