„Асарел Медет” АД провежда офертно проучване за избор на купувач на производствен отпадък – излезли от употреба превозни средства

гр. Панагюрище

 

провежда офертно проучване за избор на купувач  на производствен отпадък с код 16 01 04 * – Излезли от употреба превозни средства

 

  • Вид на отпадъка – 16 01 04 * Излезли от употреба превозни средства

(Лада 2121 Нива, ЗИЛ)

  • Място на натоварване – площадка на „Асарел–Медет“ АД
  • Заплащане – авансово, по банков път
  • Всички транспортни разходи са за сметка на купувача
  • Купувачът да притежава разрешение, издадено по реда на чл. 67 ЗУО, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда
  • Купувачът издава и предоставя на продавача за всеки закупен автомобил удостоверение за разкомплектоване съгл. Чл.19 от Наредба за ИУМПС
  • Офертите се подават в срок до 20.12.2019 г. по един от следните два начина:

– Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“  с надпис: „Оферта за избор на купувач на ИУМПС“ и забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия“.

– Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

  • За допълнителна информация: тел. 0357/60 435 и 60 447

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn