„АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД стартира изпълнението на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

„Асарел-Медет“ АД сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-2056-C01 за изпълнение на проекта „Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в „Асарел-Медет“ АД“. Проектът е финансиран по процедурата „Добри и безопасни условия на труд“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Безвъзмездната помощ по проекта се предоставя от Европейската комисия чрез Европейския социален фонд и е в размер на 317 520 лева, от които 269 892 лева европейско и 47 628 лева национално съфинансиране. Общият бюджет на проекта е 396 000 лева, от които 79 200 лева е самоучастие от страна на „Асарел-Медет“ АД.
Целите на проекта са насочени към подобряване условията на работната среда в дружеството чрез въвеждане на мерки за повишаване безопасността при работа и осигуряване на социални придобивки на служителите. Основните дейности по проекта предвиждат внедряването на нова прахоулавяща инсталация в „Изследователска лаборатория“, изграждане на вентилационна система за подобряване на микроклимата в част от производствените помещения на дружеството, понижаване на риска от пожар, взрив и удар от електрически ток чрез монтиране на мълниезащитни устройства, както и осигуряване на места за краткотраен отдих на работниците. Също така, изпълнението на проекта ще допринесе за намаляване на вредните въздействия върху климата и повишаване на ресурсната ефективност на „Асарел-Медет“ АД. Очаква се над 1000 служители да се възползват от положителните резултати на проекта. Всички дейности по проекта следва да приключат не по-късно от 31.12.2018 г.

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn