„Асарел-Медет“ АД търси кандидати за длъжността „Вътрешен одитор“

Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет”АД е първата, най-голяма и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни руди.
„Асарел-Медет“АД е основен фактор за социално-икономическото развитие и облика на община Панагюрище и Пазарджишка област. Като едно от най-големите индустриални предприятия има структуроопределящо значение за българската икономика и важен принос за брутния вътрешен продукт на страната.

 КОМПАНИЯТА ТЪРСИ  КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
„ВЪТРЕШЕН ОДИТОР
И ПРЕДЛАГА
възможност за професионално развитие във водеща българска компания, която е предпочитан работодател, лидер в минерално-суровинната индустрия и пример за корпоративна социална отговорност

 Кратък профил на длъжността

 • Вътрешният одитор консултира разработването и определянето на одитната стратегия и методология;
 • Идентифицира и оценява потенциалните рискове в одитираните структури;
 • Планира, организира и извършва вътрешни одити в предприятията от групата на „Асарел-Медет“ АД;
 • Осъществява ефективна комуникация с одитираните структури с цел формиране на обективно одитно мнение;
 • Проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
 • Анализира причините за констатираните слабости и пропуски и формулира препоръки за подобряване на работата;
 • Изготвя работни документи и поддържа досие, съдържащи информация за извършените одити;
 • Изготвя доклади обобщаващи резултатите от одитите на база достоверността и обективността на всички факти и обстоятелства по конкретно извършваната проверка;
 • Проследява предприетите действия и изпълнението на одитните препоръки;
 • Дава предложения за усъвършенстване на системите за вътрешен контрол и за въвеждане на добри практики.

Образователни и квалификационни изисквания

 • образование:

Висше икономическо образование – специалност „Финансов контрол“, „Счетоводство и контрол” или „Финанси”

 • професионален опит:

За изпълнение на професионалните задължения е необходим най-малко 5 години трудов стаж в областта на счетоводството, финансовия контрол или вътрешния и външния одит.

 • допълнителни квалификационни изисквания:
 • Владеене на английски език
 • лични качества:

Отговорност, почтеност, способност за мотивиране на екип, добра комуникативност, организираност, експедитивност, способност за работа под напрежение.

Необходими документи за кандидатстване :

Молба, подробна автобиография, диплома за завършено висше образование, документи за допълнителна квалификация, езикова подготовка и компютърна грамотност.

Срокът за подаване на документите е до 23.03.2018 г. на е-mail: pbox@asarel.com и nelipoptoleva@asarel.com

Всички кандидати, които са одобрени в първия етап на подбор по документи, ще получат покана за интервю.

Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. „Асарел Медет”АД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.

 

 

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn