„Асарел-Медет“ АД търси кандидати за длъжността ръководител отдел „СЧЕТОВОДЕН“

 

asarel

Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет”АД е първата, най-голяма и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни руди.
„Асарел-Медет“АД е основен фактор за социално-икономическото развитие и облика на община Панагюрище и Пазарджишка област. Като едно от най-големите индустриални предприятия има структуроопределящо значение за българската икономика и важен принос за брутния вътрешен продукт на страната.

КОМПАНИЯТА ТЪРСИ  КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДЕН“

И ПРЕДЛАГА

възможност за професионално развитие във водеща българска компания, която е предпочитан работодател, лидер в минерално-суровинната индустрия и пример за корпоративна социална отговорност

 Кратък профил на длъжността

 • Главният счетоводител ръководи отдел „Счетоводен“ и е пряко подчинен на Директор „Финансово-икономически дейности“.
 • Активно участва във формиране, усъвършенстване и реализиране на фирмената политика и изпълнение на стратегическите цели в счетоводната отчетност.
 • Организира синтетичната и аналитичната счетоводна отчетност при спазване на счетоводните принципи и изисквания на действащите счетоводни стандарти.
 • Изготвя и развива индивидуален сметкоплан на дружеството, обезпечаващ информационното осигуряване на управленските звена.
 • Изготвя периодични финансови отчети (счетоводен баланс, отчет за доходите, отчет за паричния поток, отчет за измененията в собствения капитал и приложения).
 • Изготвя консолидирани финансови отчети.
 • Разработва амортизационна политика и политика за отчитане влагането на материални ресурси в производството.
 • Изготвя и отговаря за своевременно подаване на данъчни декларации, статистически форми и други документи в съответствие с българското законодателство.
 • Извършва контрол върху спазването на финансовата дисциплина в дружеството чрез ежедневен контрол и верификация на основанията за извършване на плащания.
 • Преглежда и подписва счетоводни справки, актове за брак, актове за въвеждане на ДМА и други документи, описани в процедурите за документооборота в дружеството, за които е упълномощен.
 • Ръководи дейността на своя екип и следи за изпълнението на бюджета на отдел „Счетоводен“.
 • Ежегодно извършва преглед и прави предложения за усъвършенстване на организационната структура и щатно разписание на отдела.
 • Изготвя становища доклади и обосновки. Подготвя изходяща кореспонденция, касаеща работата на отдела.

Образователни и квалификационни изисквания

 • образование:
  Висше икономическо образование – специалност „Счетоводство и контрол”
 • професионален опит:
  За изпълнение на професионалните задължения е необходим най-малко 7 години трудов стаж в областта на счетоводната отчетност на ръководни позиции.
 • допълнителни квалификационни изисквания:
  -ACCA е предимство;
  -Познаване в детайли на счетоводното, осигурителното, данъчното, валутното и търговското законодателство;
  -Изготвяне на индивидуални и консолидирани финансови отчети на базата на международните стандарти;
  -Познания в областта на анализа на финансово-икономическото състояние на търговските дружества;
  -Владеене на английски език.
 • лични качества:

Отговорност, почтеност, способност за мотивиране на екип, добра комуникативност, организираност, експедитивност, способност за работа под напрежение.

Необходими документи за кандидатстване:
Молба, подробна автобиография, диплома за завършено висше образование, документи за допълнителна квалификация, езикова подготовка и компютърна грамотност.

Срокът за подаване на документите е до 30.11.2017 г. на е-mail: pbox@asarel.com и nelipoptoleva@asarel.comВсички кандидати, които са одобрени в първия етап на подбор по документи, ще получат покана за интервю.

Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. „АсарелМедет”АД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn