„Асарел-Медет“ проведе екологични консултации с обществеността

Ръководството на „Асарел-Медет“ АД благодари на всички жители на община Панагюрище, които се включиха в обявените от дружеството екологични консултации и така отправиха своите въпроси и предложения за допълване на заданието, по което предстои да бъде извършена оценка за въздействието върху околната среда на проект „Разширяване на промишлената площ на „Асарел-Медет АД, гр.Панагюрище“ и на инвестиционното предложение „Комплексен проект за развитие на „Асарел-Медет“АД до 2040 г.“ Заданието предвижда да се направи оценка на въздействието върху компонентите на околната среда, включително повърхностни и подземни води, въздух, почви, биологично разнообразие, както и да се оцени влиянието върху здравето на хората и социално-икономическото развитие.

„Признателни сме, че участвате още на този най-ранен етап при изготвяне на екологичната оценка, а именно – още при изготвянето на заданието и определянето на това, върху което ще стъпят експертите, за да направят доклад за въздействието върху околната среда. Ние всички, заедно с нашите семейства, живеем в град Панагюрище и селата от общината и се интересуваме не само от икономическото развитие на региона, а и от опазването на околната среда. Очакваме този диалог, защото отговорно заставаме зад нашата работа, заставаме зад нашите инвестиции в най-модерно минно оборудване и екологични технологии, заставаме зад стандартите, които спазваме, а също така и зад социалните проекти, които не само обещаваме, а както се вижда – изпълняваме“, подчерта изпълнителният директор инж. Николай Пелтеков по време на срещата в Панагюрище на 27 февруари.

Освен провежданите писмени консултации със заинтересовани страни, допълнително бяха проведени и присъствени срещи за консултация, като в община Панагюрище такива бяха организирани и в селата Бъта, Баня, Попинци, Оборище и Панагюрски колонии.

Процедурата следва указанията на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик, която обедини извършването на екологичната оценка по двата проекта на „Асарел-Медет“АД. Първият от тях касае процедура, произтичаща от Решение по ОВОС, издадено през 2012 г. от министъра на околната среда и водите, с което се одобрява реализацията на ИП „Разширение на промишлената площ на „Асарел-Медет“ АД“. През 2021 г. това решение на екоминистерството беше отменено от съда след жалби по процедурата заради неправилно определен обхват на заинтересованите страни. Издаденото решение за предварително изпълнение на Решението по ОВОС от 2012 г. обаче не беше оспорено и междувременно проектът е реализиран, поради което сега предстои да се направи т.нар. последваща оценка в съответствие с указанията на компетентните органи по околна среда – Министерството на околната среда и водите и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик. Вторият проект, предмет на процедурата, е инвестиционното предложение „Комплексен проект за развитие на „Асарел-Медет“ АД до 2040 г.“, който също ще бъде изпълняван изцяло в рамките на концесионната площ. Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик издаде указание да бъдат обединени двете производства и за тях да се изготви общо задание за обхват и съдържание на доклада за оценка на въздействието върху околната среда.

Както в Панагюрище, така и в другите населени места, главният юрисконсулт на компанията Лушка Паланкалиева разясни процедурата и представи дейностите, които се включват в изпълнения проект и бъдещето инвестиционно намерение. Тя подчерта, че постфактум оценката предоставя и възможност да се оценят реалните екологични резултати и ефектът от икономическата роля и социалните инвестиции на „Асарел“. Какво конкретно е включено в заданието за бъдещата екологична оценка, представи ръководителят на експертния екип по ОВОС Радослава Костадинова от „Еф Си Джи ПОВВИК“. Тя обясни методологията, по която ще се разглеждат въздействията върху компонентите и факторите на околната среда. В Общината и Кметствата предварително беше представена пълната документация по заданието, а мястото, датата и часовете на срещите бяха съгласувани с кметовете на съответните населени места.

Председателят на Общинския съвет Христо Калоянов информира, че заданието е разгледано от постоянната комисия „Екология, туризъм, селско и горско стопанство“ към местния парламент и становището на съветниците е, че нямат препоръки и предложения за допълването му.

Кметът на общината Никола Белишки обърна внимание на социално-икономическото развитие на региона и посочи, че няма бележки от общинските експерти по обхвата на оповестеното задание или други постъпили предложения. „Радвам се, че има хора с активна гражданска позиция и общината ни привлича млади хора, които искат да се развиват тук“, каза той.

Първата среща от поредицата консултации се проведе в пенсионерския клуб на село Бъта на 22 февруари, като кметът на селото Георги Александров посочи: „Природата ни е надарила за наш късмет с едно богатство, от което всички трябва да се възползваме. Ако проследим историческите сведения, още траките са добивали медни руди в нашия район и така продължава до ден днешен. Много наши близки, познати и приятели работят в комбината и бих могъл да кажа, че са доволни. По отношение на мерките за опазване на околната среда – приветствам усилията и на ръководството, и на всички заети в дружеството. Всички помним преди 2000 г. каква течеше реката в селото, всички можем да видим как изглежда в момента. Достатъчно е да кажа, че миналата година почистихме коритото на реката така, както никога досега“. По време на дискусията бяха разяснени нормите за проектиране на съоръженията, така че да са безопасни, отговорено беше на въпрос за залесяването, повдигната беше темата за резултатите от проверките на контролните органи и се постави искане за изграждане на два тенискорта и закупуване на климатици за детската градина.

На срещата в село Попинци във връзка с поставени въпроси беше пояснено, че проектите не засягат имоти, които са собственост на частни лица, и всички дейности са само в рамките на концесионната площ за добив и преработка на медни руди, която е определена от Министерския съвет. Не се касае за нови минни проекти в общината, а за устойчиво развитие на „Асарел-Медет“ АД на територията, която е определена за това, посочи главният юрисконсулт на компанията. Кметът на селото Стоянка Ставрева каза, че няма постъпили предложения и очаква да се изпълнят изискванията на Регионалната инспекция по отношение на биологичното разнообразие, както е заложено в заданието.

Интересните дискусии продължиха също и в село Баня, където общинският съветник Иванка Димитрова благодари за навременното почистване на коритото на реката през миналата година и призова компанията да инвестира в развитието на туризма в селото. Главният юрисконсулт отговори на въпросите за юридическото естество на процедурата. Факт е, че заданието е обемно като съдържание, защото изискването е за пълнота на информацията, която се предоставя на засегнатата общественост още на най-ранен етап, каза Лушка Паланкалиева. Бъдещият доклад ще съдържа нетехническо резюме, посочиха от експертния екип. „По заданието нямаше съществен интерес, въпреки че лично съм се опитал да вляза в контакт с тези хора, които знам, че са будни в селото. Във връзка с чистотата на водите – при мен няколко пъти са се обаждали хора, които виждат, че има замърсяване на реката. Лично аз, съвместно с бътовския кмет, сме ходили до там, откъдето излизат водите от Вашето предприятие. Забележки не сме имали и замърсяванията са били от други източници. Нямам обратна информация какви са били източниците, но мога да кажа, че не е било от Вас. От десетина години живея постоянно в с. Баня и лично аз не съм забелязал замърсявания – така, както са били преди десетки години, в самото начало на производството“, посочи кметът на селото Димитър Арбалиев. По този повод експертите обясниха, че официално ще поискат данни от Регионалната инспекция за всички потенциални източници на замърсяване по поречието на реката, а от страна на присъстващите беше коментирано, че местните села също нямат пречиствателни станции за битовите води, които отиват в реката.

В Панагюрски колонии кметският наместник Благо Шиндаров посочи, че няма препоръки към обхвата и съдържанието на заданието, а присъстващите коментираха, че много от тях са дошли тук заради развитието на минната индустрия и добре познават компанията, защото е местна.

В село Оборище кметът Милко Ангелов посочи, че има пълно доверие в професионализма на екипа и техническия капацитет на „Асарел-Медет“ АД и че приветства развитието на дружеството, защото то е фактор за добрия стандарт на живот, привличането и задържането на младите хора. Той посочи, че компанията е финансирала изграждането на водопровода до селото от м. Златьовица, а прокурисът на компанията Галя Костова разясни, че вече се проектира реновирането на автобусните спирки, благоустрояването на района около чешмата и изграждането на детска площадка с уреди за спорт на открито, което беше поставено като искане за помощ през лятото на миналата година.

Жители на село Оборище присъстваха и на консултацията в Панагюрище. При нея беше изразена висока оценка за социалните инвестиции на компанията, като бяха поставени въпроси за юридическите аспекти на процедурата, опазването на компонентите на околната среда и здравето на хората, нуждата от опростяване на сложната документация, оценката на нулевата алтернатива и др., които са включени в обхвата на заданието.

Всички постъпили предложения, свързани с обхвата и съдържанието на доклада за екологичната оценка, ще бъдат взети предвид по предвидения в закона ред, посочи ръководителят на екипа по ОВОС Радослава Костадинова от „Еф Си Джи ПОВВИК“.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn