„Асарел“ получи положителна оценка за качеството на внесения Доклад за оценка на въздействието върху околната среда, предстоят обществените обсъждания

Регионалната инспекция по околната среда и водите-Пазарджик уведоми „Асарел-Медет“ АД, че дава положителна оценка за качеството на Доклад за постфактум оценка на въздействието върху околната среда на проект „Разширяване на промишлената площ на „Асарел-Медет“АД“ и оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение „Комплексен проект за развитие на „Асарел-Медет“ АД до 2040 г.“.

Докладът е изготвен от екип на „Еф Си Джи ПОВВИК“ и съгласно оценката на компетентния орган е в съответствие с нормативните изисквания и с представеното задание. В него подробно са отразени резултатите от проведените консултации; описани са разгледаните алтернативи, като е извършен анализ и съпоставка, включително нулева алтернатива; направено е описание и е извършен анализ на компонентите и факторите на околната среда, както и описание, анализ и оценка на значимостта на въздействията и са предложени мерки за опазване на околната среда по компоненти. Към доклада са представени онагледяващи графични материали – карти, схеми, скици, диаграми и таблици в подходящ мащаб. Нетехническото резюме е разработено в необходимия обем, като информацията е поднесена на достъпен за обществеността език и е представено като самостоятелно приложение.

Положителна оценка е дадена и на качеството на Доклада за оценка за степента на въздействие на оценяваните проект и инвестиционно предложение.

Предстои следващият етап от процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, а именно – провеждането на срещи за обществено обсъждане в заинтересованите общини/кметства, определени от Регионалната инспекция по околната среда и водите-Пазарджик.

Дейностите, предмет на Доклада за постфактум оценка на въздействието върху околната среда на проект „Разширяване на промишлената площ на „Асарел-Медет“ АД“ и оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение „Комплексен проект за развитие на „Асарел-Медет“ АД до 2040 г.“ ще осигурят устойчивото развитие на най-големия работодател в община Панагюрище и една от водещите индустриални компании в България.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn