Безработните в страната намаляха с повече от 40 хиляди за една година

През юни безработицата продължава да намалява до 8.4% /равнището е на база брой безработни, регистрирани в бюрата по труда, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2011 г. /. В сравнение с юни 2015 г. равнището на безработица е значително по-ниско – с 1.2 процентни пункта. Намалението спрямо май 2016 г. е с 0.3 процентни пункта, като тенденцията, характерна за активния летен сезон, се запазва за трети пореден месец. Към 30.06.2016 г. в бюрата по труда са регистрирани 274 276 безработни лица. Спрямо май те намаляват с 11 970 лица. На годишна база, в сравнение с юни 2015 г., безработните са значително по-малко – с 41 425 лица.

На работа през юни 2016 г. са постъпили общо 22 535 безработни лица, от които 20 798 – на първичния пазар на труда.

1 737 лица са включени в субсидирана заетост. 689 от тях са започнали работа по програми за заетост, 69 – по насърчителни мерки от ЗНЗ. По схеми на ОП РЧР на работа са постъпили 979 безработни лица.

В бюрата по труда са заявени 18 263 свободни работни места на първичния пазар. От тях частният сектор е обявил 13 434, които са близо 74% от всички заявени свободни работни места през месеца.

Най-много свободни работни места за първичния пазар в бюрата по труда са заявени от работодатели в сезоннозависимите дейности – от преработващата промишленост (5 653 места), от търговията (2 912 места), от хотелиерството и ресторантьорството  (2 174 места). Следват заявените места от транспорта, складирането и пощите (1 023 места), от държавното управление (948), от административните и спомагателните дейности (932 лица), от строителството (732 места), от селското, горското и рибното стопанство (713 места), от операциите с недвижими имоти (622 места) и др.

През месец юни посредническите услуги за работодатели и безработни, свързани с търсенето и предлагането на труд, доведоха до съкращаване на престоя на регистрираните лица в бюрата по труда с 0,8 месеца спрямо юни 2015 г.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn