Без административни нарушения и предписания при плановите проверки от екоинспекцията в Община Панагюрище

Извършени са 4 планови проверки във връзка с изпълнение на задълженията на кмета по  Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ на общините Белово, Ракитово, Пазарджик и Панагюрище, показва отчетът за извършната контролна дейност от РИОСВ-Пазарджик през изминалия месец юни. Общините имат изготвен анализ на морфологичния състав на битовите отпадъци през 2019 г. Община Панагюрище има организирана система за разделно събиране и съхраняване на битовите биоразградими отпадъци и изградена компостираща инсталация на територията на регионалното депо за неопасни отпадъци – Панагюрище. Останалите общини нямат организирана система за разделно събиране и съхраняване на битовите биоразградими отпадъци. Включени са в проект по ОП „Околна среда 2014-2020” за изграждане на компостиращи инсталации, се отбелязва в отчета.

Извършени са 9 планови проверки по документи на 5 издадени Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 1 Решение по ОВОС и на 3 Становища по ЕО. В рамките на осъществения контрол няма дадени предписания и не са констатирани административни нарушения. От 9-те планови проверки по документи, 3 са за наблюдение и контрол при прилагане на Общите устройствени планове (ОУП) на 3 общини: Брацигово, Лесичово и Панагюрище, съгласувани със Становища по ЕО. Одобрени са входираните доклади за наблюдение и контрол при прилагането на Общия устройствен план (ОУП) на тези общини.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn