Без административни нарушения на екологичното законодателство при осъществената контролна дейност на РИОСВ през октомври на територията на област Пазарджик

През октомври експертите и специалистите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 123 проверки в 106 обекта, от които 74 са планови и 49 извънредни. Тава показват данните от отчетаза осъществената контролна дейност за изминалия месец. В рамките на осъществения контрол са дадени 33 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. За периода са предприети действия по 6 сигнала.
Не са констатирани административни нарушения на екологичното законодателство и няма съставени актове за установяване на административни нарушения. Издадени са 3  наказателни постановления (НП), като наложените с тях имуществени санкции са в общ размер на 18 000 лева. По ЗУО са издадени 2 (две) НП, с които са наказани с имуществена санкция  от 7 000 лева две юридически лица – за неизпълнение на условия от разрешително за дейности с отпадъци и за извършване на дейности с отпадъци без разрешително. По ЗООС е наложено 1 (едно) наказание „имуществена санкция” – 4 000 лв., отново на юридическо лице, за неуведомяване на най-ранен етап на РИОСВ за инвестиционно намерение – разширение на основната дейност. През м. октомври 2020 г. няма наложени санкции по реда на чл. 69 от ЗООС.
Събраните суми от РИОСВ-Пазарджик по наложени глоби и санкции през м. октомври 2020 г. са в общ размер 1609.50 лева, от които 464 лева са от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС, 1145.50 лева са от платени глоби /имуществени санкции по НП за нарушения на екологичното законодателство и влезли в сила НП/. Събрани от НАП по наложени глоби и/или санкции по специалните закони са 29.38 лв. за м. октомври 2020 г. От получените суми по наложени санкции по чл. 69 от ЗООС от м. октомври – 371.20 лева са разпределени 80% за съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

Oborishte.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn