Без оценки от първи до трети клас. Годината няма да повтарят учениците от 1-ви до 4-ти клас и 12-класниците

На учениците от първи до трети клас включително няма да се поставят количествени оценки. Това решиха депутатите с приемането на текстове от Законопроекта за предучилищното и училищното образование на второ четене. На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, ще се поставят оценки само с качествен показател, които може да са: „постига изискванията“, „справя се“ и „среща затруднения“.
Учениците от първи до четвърти клас, които не са усвоили заложените в учебната програма компетентности, няма да повтарят годината. Няма да повтарят и ученици от дванадесети клас, които имат годишна оценка „слаб (2)“ по един или по няколко учебни предмета или модула. Те ще могат да се явяват на изпити за промяна на оценката без ограничения на броя изпитни сесии.
Според приетите текстове в края на четвърти, седми и десети клас ще се провежда национално външно оценяване.
В самостоятелна форма ще могат да се обучават ученици по тяхно или на родителите им желание. В самостоятелна форма ще се обучават също и деца с изявени дарби, деца, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не могат да се обучават в дневна форма, както и лица, навършили 16 години.
Самостоятелната форма на обучение ще се организира след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.
Ако децата, които по желание на родителите им се обучават самостоятелно, не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, ще продължават обучението в друга форма на обучение, препоръчана от екип за подкрепа за личностно развитие.
Обучението чрез работа, т.нар. дуална система на обучение, ще може да се организира във втория гимназиален етап за ученици, които са навършили 16 години.
Целодневна организация на учебния ден ще има от първи до четвърти клас при желание на родителите, както и от пети до седми клас при желание на родителите и съобразно възможностите на училището.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn