ВАС върна делото за избор на общински съветници в Панагюрище за ново разглеждане в Административен съд – Пазарджик

Върховният административен съд „ОТМЕНЯ решение № 796 от 18.11.2019г., постановено от Административен съд – Пазарджик, по адм.д.№ 1264/2019г. и
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Административен съд – Пазарджик.
Решението е окончателно”, това е записано в решението на ВАС по казуса в избирателна секция № 132000003 в Панагюрище от 27 октомври 2019 г.

Решението на Пазарджишкия административен съд е неправилно, тъй като „липсва произнасяне на съда по чл.194, ал.2 от ГПК“ и  „се е ограничил с преброяването на невалидни бюлетини“, а не е проверил останалите, посочват магистратите. Записано е също, че има „обективни данни за разминаване на вписаното в протокола и реално съществуващото положение“, но съдът „необосновано е приел установените 16 броя недействителни бюлетини на какво основание следва да бъдат приети за действителни“ и така да бъдат прибавени към действителните гласове в полза на ДПС.

От Административния съд в Пазарджик трябва да назначат съдебно-математическа експертиза за установяване разпределението на мандатите.

Ето и пълният текст на решението:

РЕШЕНИЕ

№ 2117
София, 11.02.2020

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България – Четвърто отделениев съдебно заседание на двадесети януари две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ХИНОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ГАЛИНА МАТЕЙСКА
СВЕТОСЛАВ СЛАВОВ
при секретар Ирена Асенова
и с участието
на прокурора Веселин Гангалов
изслуша докладваното
от съдията СВЕТОСЛАВ СЛАВОВ
по адм. дело № 14049/2019Document Link Icon

Производството е по чл.208 – чл.228 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.459, ал.8 от Изборния кодекс.
Образувано е по две касационни жалби – Първата е подадена от Г. Матанова, Х. Шиндаров, Ц. Богоева, Р. Кроснарова, Х. Дураков, Д. Радулов, Т. Наплатанов, Г. Георгиев и Х. Калоянов, всички чрез пълномощника си адв. Ч. Чавдаров против Решение №796 от 18.11.2019 г. постановено по адм. дело №1264/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. С касационната жалба са релевирани доводи за недопустимост и за неправилност на обжалваното решение – касационни отменителни основания по чл.209,т. 2 и т.3 от АПК. Касационният жалбоподател прави искане за отмяна на обжалваното решение и потвърждаване решението на избирателната комисия.
Втората касационна жалба е подадена от Общинска избирателна комисия – Панагюрище, представлявана от председателя и П. Арбалиева срещу решение №796 от 18.11.2019 г. постановено по адм. дело №1264/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. С касационната жалба са релевирани доводи за неправилност, незаконосъобразност, необоснователност, както и постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила. При изложени съображения моли обжалваният съдебен акт да бъде изцяло отменен и да се потвърди решенията на ОИК-Панагюрище. Алтернативно правят искане решението на Административен съд – Пазарджик да бъде отменено и делото да бъде върнато за разглеждане от друг състав за произнасяне по същество.
Ответната страна – ПП „Движение за права и свободи”, с адрес гр. София, бул. „Александър Стамболийски” №45 А с упълномощен представител на ДПС Панагюрище – П. Радев чрез адв. Л. Бельов управител на Адвокатско дружество „Бельов и Стоименов” е депозиран писмен отговор по първата касационна жалба. В същия е прието, че жалбата е допустима, но по същество е неоснователна. При подробно изложени съображения, моли да бъде потвърден обжалваният съдебен акт ведно със законовите последици от това. Претендира присъждане на разноски в настоящото производство.
Ответната страна – ПП“ВМРО-Българско национално движение“ – неизразява становище по касационните жалби.
Ответната страна – ПП „Евророма“ – неизразява становище по касационните жалби.
Ответната страна – ПП „ГЕРБ“ – неизразява становище по касационните жалби.
Ответната страна – БСП за България – неизразява становище по касационните жалби.
Ответната страна – Местна коалиция Съюз на демократичните сили /БЗНС/ – неизразява становище по касационните жалби.
Ответната страна – И. Раков – неизразява становище по касационните жалби.
Ответната страна – И. Лалов – неизразява становище по касационните жалби.
Ответната страна – И. Димитрова – неизразява становище по касационните жалби.
Ответната страна – П. Пиперкова – неизразява становище по касационните жалби.
Ответната страна – П. Филина – неизразява становище по касационните жалби.
Ответната страна – П. Мулешков – неизразява становище по касационните жалби.
Ответната страна – П. Бабачев – неизразява становище по касационните жалби.
Ответната страна – П. Търкаланов – неизразява становище по касационните жалби.
Ответната страна – С. Узунова – неизразява становище по касационните жалби.
Ответната страна – С. Велчев – неизразява становище по касационните жалби.
Ответната страна – С. Петрашки – неизразява становище по касационните жалби.
Ответната страна – С. Христов – неизразява становище по касационните жалби.
Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за допустимост на касационните жалби и основателност на същите.
Касационните жалби са подадени в преклузивния срок по чл.459, ал.8 от ИК и от надлежни страни, поради което разглеждането на жалбата е процесуално допустимо.
Разгледана по същество касационната жалба е ОСНОВАТЕЛНА.
Производството пред административния съд е образувано във връзка с оспорване на решение №113-МИ от 29.10.2019 г., допълнено с решение №127-МИ от 31.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Панагюрище за определяне на изборните резултати за избиране на общински съветници на Община Панагюрище на местни избори, проведени на 27.10.2019 г.
Съдът в решението си е обявил за недействителен избора за общински съветници в община Панагюрище и връща на ОИК – Панагюрище за обявяване на действителните резултати. За да стигне до този правен резултат, съдът е приел, че в жалбата са наведени няколко твърдения за нарушения в изборния ден – отстраняване на секретаря на СИК по време на броене на гласовете в избирателна секция № 132000003, обявяване на бюлетини за невалидни на действителни такива, за които е гласувано с № 55 (ДПС), без да е показвано и съобщавано защо са невалидни, необявяване на общо гласувалите лица в СИК, преди преброяване на гласовете за отделните партии. В хода на делото, въз основа на събраните от първоинстанционния съд доказателства, се установило, че част от тези твърдения са основателни. На първо място от разпита на свидетеля Н. Капитанска – секретар на СИК в избирателна секция № 132000003, се установи, че тя е присъствала при първоначалното броене на гласовете, но след това е изпратена да снима някакви книжа, поради което не е присъствала при съставянето на самия протокол и впоследствие го е подписала без да го чете. Съдът е приел, че само по себе си, това не би било съществено нарушение, но при откритото производство по реда на чл.193, ал.1 ГПК по оспорване на протокола от избирателна секция № 132000003 и извършения оглед на основание чл.204 ГПК на недействителните бюлетини от съда се установи, че в обявените за невалидни такива, няма нито една, в която да е отбелязано, че е гласувано с № 55 (за ДПС). При извършения оглед са били установени и други драстични разминавания с изготвения протокол на СИК в избирателна секция № 132000003 – общия брой намерени недействителни бюлетини е 72, а в пакета се били намерени 88 броя такива, като този брой е бил записан и на плика, в който те са опаковани, подписан с подписите на осем от членовете на СИК. В протокола е отразено, че са налице 4 броя бюлетини, празни или такива, за които е гласувано за повече от една партия, а при прегледа на бюлетините, приложени по делото, се е установило, че са налице 14 празни бюлетини и една, за която са отбелязани едновременно две партии – ГЕРБ и ВМРО, т.е. общият им брой е 15, а не четири. Установява се, че от останалите 73 броя недействителни бюлетини са налице 5 броя недействителни такива за ГЕРБ – 4 броя за БСП, 1 брой за ВМРО и 61 броя бюлетини, в които са налице отбелязване на преференции, но без отбелязване на номер на политическа партии или кандидатска листа, а последните две бюлетини, които са приети за недействителни, всъщност са действителни такива – и двете са подадени за ПП ГЕРБ, като в едната има отбелязани 5 преференции, а в другата 3 преференции. Съгласно чл.437, ал. 2, т. 5 от ИК според съда тези две бюлетини категорично незаконосъобразно са приети като невалидни от СИК.
На следващо място е установено от съда, че остава неясно поради каква причина 61 броя недействителни бюлетини, в които няма отбелязване да е гласувано за определена партия или коалиция, а има само отбелязване на преференция, са приети за недействителни като гласове за отделните партии и са разпределени между тях. Така се установява в хода на делото, че е налице резултат, който е различен от отразеното в протокола. Това касае както посочването на броя на недействителните гласове, които не са разпределени по партии и коалиции или е неясен вотът на избирателя, така и подадените гласове за отделните партии. На следващо място съдът е установил, че в протокола са нанасяни поправки, очевидно след представянето му по реда на чл. 442 ИК на представител на ДПС преди предаването му в общинската избирателна комисия, за които поправки е поставен въпрос кога след това са нанесени, както и обстоятелството, че в протокола е посочен час на подписването му от членовете на СИК – 11,50 часа на 27.10.2019 г., т.е. много преди приключване на изборния ден, въз основа на което е прието от съдът, че изготвеният протокол от СИК не съответства на удостовереното в него с действителността. Предвид което административния съд позовавайки се на правната теория и съдебната практика, когато длъжностното лице е удостоверило осъществени пред него факти, които в действителност не са се случили, е налице неистинност на обективираното в официалния свидетелстващ документ удостоверяване. Като за конкретния случай посредством събраните по делото доказателства е установено, че в протокола на СИК от избирателна секция № 132000003 са отразени обстоятелства, които не бяха установени реално от съда. Съдът е приел, че нарушението на изборните правила е съществено, тъй като удостоверяванията в протокола пряко влияят на резултатите от изборния процес. В това число на първо място дори само подадените 16 гласа за ДПС, отразени като недействителни, но не установени от съда при преглед на недействителните бюлетини, да са действителни такива, то се променя изборната квота – от 363 на 364 гласа. На следващо място съгласното атакуваното решение на ОИК Панагюрище за ДПС има подадени 358 гласа, като евентуално допълнително 16 действителни такива водят до преминаване на квотата за избор на общински съветник. Това от своя страна води до промяна на мандатите за останалите партии и по – конкретно мандатите на ВМРО от два стават един съгласно методиката в приложение № 5 към чл.453, ал.1 ИК. Така според съда вторият избран от листата на ВМРО за общински съветник не следвало да бъде обявен за такъв. Още по драстично разминаване се получава, ако всички гласове в конкретната СИК, подадени за отделните партии и отчетени като недействителни такива в протокола, са всъщност действителни. Тогава изборната квота се променя на 366 гласа, като отново ДПС следва да получат един мандат, но за сметка на един мандат на ПП ГЕРБ и избраната от тяхната листа за общински съветник, а не за сметка на ВМРО и кандидата им. Въз основа на което, съдът е приел, че при проведеното гласуване от СИК в избирателна секция № 132000003 е опорочен изборния процес, като гласове за отделни партии, включително и за жалбоподателя, са приемани за недействителни, без да се установи по категоричен начин от съда, че те са такива. Прието е от съда, че при провеждане на избора за общински съветници в община Панагюрище са допуснати съществени нарушения, които биха довели до различен резултат от проведеното гласуване и промяна на вота на избирателя.
Обжалваното решение е неправилно.
По отношение на първата касационна жалба, настоящия съдебен състав приема същата за основателна, поради следното:
В производството по чл.459 от ИК, в което се обжалва решение на общинска избирателна комисия за определяне на изборните резултати, се осъществява контрол за законосъобразност на избора относно наличието на нарушения в изборния процес и преценка за тяхното влияние върху крайния резултат. Нарушенията при провеждане на избора, следва да са от такъв характер, че да водят до опорочаване волята на избирателите и промяна на изразения вот, както и да водят до промяна на определения краен резултат от избора. За да е недействителен обявения изборен резултат, следва да е установен недействителен избор, поради нарушения на изборния процес, които са се отразили на валидността на вота, или незаконосъобразност на решението на общинската избирателна комисия, поради нарушения при отчитане на действителните гласове и недействителните гласове или заявените преференции. В този смисъл производството не е контролно отменително, а съдът следва да установи всички релевантни факти, при спазване на процесуалните изисквания за доказване, предвидени в чл.171 от АПК.
Настоящият съдебен състав счита, че обжалваното решение е постановено при допуснато съществено нарушение на чл.193 и чл.194 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК. Протоколите на СИК и ОИК са официални удостоверителни документи по смисъла на чл. 179 от ГПК – издадени от длъжностни лица, каквито са членовете на избирателните комисии, по установения ред и форма и съставляват доказателство за отразените в тях обстоятелства. За да бъде оборена материалната им доказателствена сила, тяхната истинност може да бъде оспорена по реда на чл. 193 от ГПК. Истинността има две форми – автентичност (авторство, да носи подписа на издателя си) и вярност (съдържанието да съответства на действителното фактическо положение). Оспорването трябва да бъде направено най-късно до приключване на първото по делото заседание, ако тези протоколи са представени с административната преписка, или в срок до края на заседанието, на което те са представени допълнително. Ответната страна – ОИК трябва да заяви, че ще се ползва от оспорените документи. В настоящия случай видно от протокол от първото проведено съдебно заседание на 12.11.2019 г. процесуалния представител е поискал откриване на производство по чл. 193 от ГПК, с оглед оспорване истиността на протокола на СИК №132000003 в частта за установените от СИК действителни и недействителни гласове, подадени за кандидатската листна на конкретна политическа партия. Следователно искането е направено своевременно, съдът правилно е открил производство по чл. 193 от ГПК по оспорване горецитирания протокол на СИК, но видно от протоколно определение от проведеното на 12.11.2019 г. открито съдебно заседание / л. 213-217 от делото/ е допуснал производство по оспорване на автентичността на протокола на СИК №132000003. Представителя на ОИК изрично е заявил в съдебно заседание, че желае да се ползва от представения протокол. Въз основа на което съдът е допуснал оглед на недействителните бюлетини по реда на чл. 204 от ГПК. Извършен е оглед, като установеното е вписано в мотивите на решението, но съда е бил длъжен в съответствие с чл.194, ал.2 от ГПК да се произнесе в съответствие с дали оспорването е доказано и документът е неистински. Следователно дали протокола на СИК №132000003 следва да се ползва с обвързваща доказателствена сила.
Съдът не е проявил дължимата процесуална активност за изясняване на релевантните за спора факти и в нарушение на правилата по чл.194 от ГПК по направеното оспорване на истинността на протоколите на секционните избирателни комисии липсва изрично произнасяне.
На следващо място се явява основателен довода на касаторите, че недоказани са останали твърденията, че бюлетините, в които избирателите са отбелязали своят вот с поставяне на указания символ върху номер 55 – номерът на Политическа партия „Движение за права и свободи” са били приети от секционната комисия за недействителни.
При извършения оглед на недействителните бюлетини извършен по реда на чл. 204 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК, съдът е извършил действия имащи характер на допълнително преброяване на бюлетините. Преброявайки недействителните бюлетини, съдът неправилно е преценил, че тяхното несъответствие пряко влияе и върху действителните бюлетини /без да ги е преброил/, което от своя страна влияе и върху резултатите от изборите. Без да бъдат преброени действителните бюлетини, отразяващи действителните гласове и съпоставяйки го с броя гласове посочени в протокола не може да се направи извод, че броя на недействителните бюлетини влияе върху крайния резултат от изборите и го опорочава.
На следващо място по направеното в началото на жалбата позоваване на чл. 209, т. 2 от АПК, следва да се има предвид, че недопустими са решения постановени при липса или при ненадлежно упражняване на правото на жалба, при последващо отпадане на правото да се оспорва даден административен акт, както и решенията, излизащи извън рамките на поисканата защита. В настоящия случай административният съд е сезиран с жалба подадена в преклузивния срок по чл. 459 от ИК, срещу решение, подлежащо на съдебен контрол, от лица с активна процесуална легитимация, за които решението на ОИК Панагюрище е неблагоприятно, като по оспорването няма влязло в сила съдебно решение или образувано дело пред същия съд, между същите страни, на същото основание, поради което съдът е сезиран с допустими жалби, по които дължи произнасяне по същество. Предвид факта, че нито една от тези абсолютни процесуални предпоставки за допустимост на производството не е отпаднала, както и не е извършено оттегляне или отказ от оспорването, нито оспореният административен акт е бил оттеглен, настоящата съдебна инстанция приема, че административен съд Пазарджик е постановил допустимо съдебно решение.
По отношение на касационната жалба на Общинска избирателна комисия – Панагюрище, се установи следното:
Неоснователен е довода, че съдът неправилно е открил производство по реда на чл. 193 от ГПК, тъй като при заявено оспорване по чл.193, ал.1 от ГПК и изявление от другата страна, че желае да се ползва от съответния документ /в случая протокола на СИК/, съдът няма право на преценка дали да открие или не производство по оспорване истинността на документ.
Основателен е довода на касационния жалбоподател, че съдът е преброил само недействителните гласове и хипотетично е изчислил изборната квота, без да изложи мотиви относно метода на изчисление.
Не е спорно по делото, че въз основа на извършения оглед от страна на съда е установено разминаване между вписаното в протокола на СИК и от извършения оглед на недействителните бюлетини. Въз основа на това установяване първоинстанционния съд, извършвайки действия с характер на допълнително преброяване на бюлетините, като необосновано се е ограничил с преброяването на недействителните бюлетини, като по този начин е извършил механично и хипотетично прибавяне на част от същите към действителните бюлетини и по този начин е разпределил квотите е допуснал съществено нарушение, тъй като без да е установил действителната фактическа обстановка, в това число не е направен оглед на действителните бюлетини, поради което необосновано е достигнал до извода за промяна на изборната квота. По аргумент на чл. 454, ал. 1 от ИК определянето на избраните кандидати за общински съветници от всяка кандидатска листа на партия или коалиция се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) по чл. 437, ал.4 и ал.5 и подреждането на кандидатите в листата по методиката съгласно приложение № 5. С оглед методиката по приложение № 5 V, 5.1. от ИК, избраните кандидати от всяка кандидатска листа на партия или коалиция със спечелени Х мандата се определят според броя на получените валидни предпочитания (преференции) по чл. 437, ал.4 и 5 и подреждането на кандидатите в листата. А когато няма кандидати с валидни преференции подреждането в листата се запазва. Според чл. 454, ал.2 от ИК предпочитанията за отделните кандидати са валидни ако броя на гласовете, получени за кандидата е не по-малко от 7 на сто от общинската избирателна квота не по-малко от 7 на сто от общинската избирателна квота/. В случая, както се каза по – горе съдът без да прецени правната уредба е извършил механично прибавяне на въпросните невалидни бюлетини към валидни такива .
С оглед на изложеното настоящият съдебен състав приема, че решението на първоинстанционния съд е неправилно, като постановено при допуснато съществено нарушение липсва произнасяне на съда по чл.194, ал.2 от ГПК във връзка с откритото производство по оспорване истинността на протокола на СИК, също така съдът се е ограничил с преброяването на невалидни бюлетини и не е извършил проверка на бюлетините относно отразените действителни гласове и заявени преференции при наличие на обективни данни за разминаване на вписаното в протокола и реално съществуващото положение. Нещо повече, административният съд необосновано е приел установените 16 броя недействителни бюлетини на какво основание следва да бъдат приети за действителни, които да бъдат прибавени към отчетените в протокола действителни гласове в полза на ПП “Движение за права и свободи“. Следва да се посочи, че при така възприетото от съда разпределение на действителните гласове и с оглед установяването на общинската избирателна квота, следва да се назначи съдебно-математическа експертиза за установяване разпределението на мандатите, определян според методиката представляваща приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 ИК, по метода на „Хеър-Ниимайер“.
С оглед допуснатото същественни нарушения и тъй като се налага установяване на факти, за които събирането на писмени доказателства не е достатъчно, решението следва да бъде отменено и в съответствие с чл.222, ал.2, т.1 и т.2 от АПК, делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на съда при изпълнение на дадените указания в мотивите на решението. Съгласно чл.224 от АПК указанията по тълкуването и прилагането на закона са задължителни при по-натъшното разглеждане на делото.
Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предложение второ, във връзка с чл.222, ал.2, т.1 и т.2 от АПК, Върховният административен съд – четвърто отделение
РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 796 от 18.11.2019г., постановено от Административен съд – Пазарджик, по адм.д.№ 1264/2019г. и
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Административен съд – Пазарджик.
Решението е окончателно.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn