Във всеки апелативен съдебен район ще има организация за подкрепа на пострадали

Правителството прие нов Правилник за прилагане на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления. В него са уредени детайлно организацията на дейността на Националния съвет за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, редът за установяване на имуществените вреди и изплащането на финансовите компенсации на пострадалите от престъпления, както и финансирането на безплатната психологическа консултация и помощ.

Националният съвет за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления е постоянно действащ орган, който ще заседава веднъж месечно. Негов председател е министърът на правосъдието или оправомощен от него заместник-министър. С болничен лист или експертно решение на НЕЛК/ТЕЛК, служебна бележка от работодателя и др. ще се доказват разходите за лечение и пропуснати доходи от трудова дейност, както и разходите по заплащане на съдебни и деловодни разноски.

Прецизирана е цялата процедурата по избор на организации за подкрепа на пострадали и механизмите за контрол по изпълнението на задълженията им, свързани с предоставянето на безплатната психологическа консултация и помощ на пострадали от престъпления. Проектът предвижда на територията на всеки от апелативните съдебни райони в страната да може да се финансира поне една организация за подкрепа на пострадали. Досега безплатната психологическа консултация и помощ се предоставяше от две организации за подкрепа, което е беше свързано с пътуване и допълнителни разходи за пострадалите, а от там – и до недостатъчна ефективност на тези форми за подпомагане.

С последните изменения в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, които са в сила от 6 октомври т. г., се предвиди организациите за подкрепа на пострадали да осигуряват подслон или друго подходящо временно настаняване на пострадалите от престъпления, за които е налице непосредствен риск от вторично и повторно виктимизиране, сплашване и отмъщение. Сега в Правилника се предлага тази дейност да се извършва от лица, които са вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане и предоставят съответния вид социални услуги. Помощта ще се дава по искане или становище на разследващите органи, като ще се посочва срокът, за който е необходимо тя да се предоставя. За тази цел Министерството на труда и социалната политика ежегодно ще дава информация на Министерството на правосъдието за лицата, които ще получават финансиране от общинските бюджети или държавния бюджет за съответната социална услуга и които ще предоставят подслон или друго подходящо временно настаняване.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn