В ДГ „Звънче“ активно работят по проекта за приобщаване в системата на предучилищно образование и в условията на извънредна обстановка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ  BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” ПО  ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014 – 2020 г.”  ПРЕЗ ЛЯТО – 2020 В ДГ „ЗВЪНЧЕ”

  Лято – 2020 е различно и  необичайно в живота на ДГ „Звънче”. В новите условия на извънредна обстановка се   изпълнява   основната цел на проекта за навременното ранно обхващане и приобщаване на децата от уязвимите групи в системата на предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.
Във вътрешния двор на ДГ е създадена подходяща среда с шатрите, масичките и дезинфектантите, осигурени по проект АПСПО. Допълнителните форми за обучение по български език се провеждат на открито с две групи (3-4-годишни и 5-6-годишни), по предварително оформени планове и графици в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете от уязвими групи, чрез обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие. Разработени са специализирани методики, основани на играта, и се използват най-съвременни дидактични средства за обучението на децата, които не владеят добре български език.
Ефективно средство за социалното приобщаване на децата в групата на връстниците и на родителите към  ДГ е просветителската професионална дейност на учителите и на образователния медиатор. Така се  постига разширяване на представата за живота и възможностите на всяко дете; създава се мотивация за учене и се осъзнава значимостта на предучилищното образование.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn