В Панагюрище се проведе работна среща за финализиране процедурата по одобряване на Общия устройствен план

На 27 март 2017 в Сесийна зала в сградата на Община Панагюрище бе проведена работна среща във връзка с финализиране процедурата по одобряването на Общия устройствен план на община Панагюрище и прокарване на трасета на магистрален газопровод през територията на общината. Срещата бе открита от инж. Георги Павлов – заместник-кмет „Стопански дейности“ на Община Панагюрище с кратко резюме за значението и целите на Общия устройствен план.

obsajdane1

Целите и задачите на Общия устройствен план на община Панагюрище произтичат от предназначението на устройствените планове за формиране на хармонична и устойчива жизнена среда в населените места при отчитане на спецификата на конкретния обект и изискванията, предявени с Плановото задание.

Общият устройствен план определя общата структура на територията, устройствените зони и режими на отделните й части.

Главната цел на Общия устройствен план на община Панагюрище е създаването на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на града в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия при отчитане и на регионалните компоненти.

Проектът на Общия устройствен план на община Панагюрище съдържа решения за:

– Структура на територията за живеене, за производство, за рекреация, за природозащита, за природовъзстановяване, за комуникация и инфраструктура;

– Строителните граници на населените места, в това число и терените за ново развитие при отчитане собствеността на гражданите, ограничителите и стимулаторите за териториално развитие;

– Устройствени зони и границите им, територии с общо и конкретно предназначение;

– Трасетата и съоръженията на техническата инфраструктура;

– Защитените архитектурни, културни и други зони и обекти – недвижими културни ценности;

– Обектите за обществено обслужване от система Образование, Култура, Здравеопазване, Спорт и други, които се изграждат със средствата на общината и държавата и са от особена важност за социалния статус на населените места;

– Екологически мероприятия, параметри и изисквания за повишаване стандарта и качествата на околната среда;

– Мероприятия за ландшафтно и композиционно естетическо оформяне на крайселищните територии;

– Мероприятия за устойчивост на социално-икономическото развитие и съпътстващите ги устройствени условия;

– Разчети за баланса на териториите, съгласно нормативните изисквания.

В работната среща взеха участие кметове на кметства, общински съветници, представители на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, проектантският екип на Общия устройствен план с ръководител арх. Ира Кънева, представители на фирми и граждани, заявили бъдещи инвестиционни намерения.

Главният проектант арх. Ира Кънева запозна присъстващите с окончателната фаза на предварителния проект на Общия устройствен план на община Панагюрище.

Препоръки по разработения Общ устройствен план направиха кметовете на село Баня, село Оборище, село Бъта, село Левски и село Елшица.

Представителите на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД представиха варианти на трасета на магистралния газопровод, преминаващи през общинската територия. Подробно бяха обсъдени предимствата и недостатъците на предложените трасета.

Главният архитект в Община Панагюрище Николай Младенов предложи окончателното решение за нанасяне на трасетата да стане след направени консултации и получено становище от РИОСВ – Пазарджик.

Предвижда се окончателния вариант на Общия устройствен план да бъде разгледан и приет от Общински съвет през месец април 2017 година.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn