В хотелиерството – най-много наети и най-ниско платени

Националният статистически институт (НСИ) отчете ръст на наетите по трудов договор, както и на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на годината. По предварителни данни наетите по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2016 г. се увеличават с 3,4% спрямо края на март 2016 г., като достигат 2,36 милиона души. Най-голямо увеличение, спрямо първото тримесечие, традиционно се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер „хотелиерство и ресторантьорство“ с 50,1%, и „селско, горско и рибно стопанство“ с 8,9%. Най-голямо намаление на наетите – с 2,9 на сто, е регистрирано в образованието, пише „Дневник“.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2016 г. е 962 лв., за май – 942 лв., и за юни – 936 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са финансовите и застрахователни дейности – със 7,6%, образованието – с 6,6%, и добивната промишленост – с 5,5%. На годишна база увеличението на средната месечна работна заплата е със 7,6%, като най-голямо e при дейностите „операции с недвижими имоти“ – с 10,9%, „преработваща промишленост“ – с 10,6%, и „хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 9,5%. Икономическите дейности с най-високо средномесечно възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2016 г. са „създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 2 158 лева; „финансови и застрахователни дейности “ – 1 764 лева; „производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 647 лева. Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „хотелиерство и ресторантьорство“ – 594 лева; „други дейности“ – 671 лева; „административни и спомагателни дейности“ – 725 лева. На годишна база средната месечна заплата през второто тримесечие на 2016 г. в обществения сектор нараства с 6,3%, а в частния сектор – с 8,1 на сто.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn