Два нови нормативни акта, свързани с образованието, прие Общински съвет – Панагюрище

Във връзка със Закона за предучилищно и училищно образование, който влезе в сила от 1 август 2016 година, на заседанието си във вторник, 30 август Общински съвет -Панагюрище прие два нови нормативни акта, свързани с образованието – Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Панагюрище и  Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на община Панагюрище. Преди да бъдат гласувани, документите бяха презентирани в залата  от заместник-кметът по хуманитарните дейности на община Панагюрище Галина Матанова. Тя акцентира върху най-важните моменти, като подчерта, че прилагането на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на община Панагюрище цели да отговори на очакванията на всички участници в предучилищното образование и на общността за по-качествен образователен процес, а Наредбата за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Панагюрище има за цел информацията да бъде систематизирана, достъпна и публична.

Припомняме, че седмица по-рано се проведе обществено обсъждане на двата нормативни акта , свързани с образованието,  разработени от Община Панагюрище, на което присъстваха председателят на постоянната комисия „Образование, култура, младежки дейности и спорт” към Общински съвет – Панагюрище Георги Георгиев, директорите на детските градини на територията на община Панагюрище, секретарят на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Мария Калпакова, представители на Община Панагюрище, заинтересовани родители. Всички подкрепиха новите документи.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn