Две училища в Панагюрище с одобрени проекти по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 2019

От СУ”Нешо Бончев” с гордост съобщиха, че техният проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 2019, модул „Културните институции като образователна среда“ е получил одобрение. Неговата стойност е 2500 лева.

ОУ”20 април” е другото панагюрско училище получило одобрение на своя проект по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 2019, модул „Културните институции като образователна среда“. Неговата стойност е 1050 лева.

Програмата обхваща училища и центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП) от системата на предучилищното и училищното образование според спецификите на отделните модули – от І до XII клас.

Бенефициенти на средствата по Модул „Културните институции като образователна среда “  са държавни и общински български училища, които през учебната 2019 – 2020 година провеждат обучение на ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование и първи гимназиален етап на средното образование.

Настоящата национална програма е продължение на реализираните от 2007 година национални програми с различни модули, насочени към обогатяване и оптимизиране на дейностите в системата на училищното образование. Тя е насочена главно към обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в съответствие с развиващите се съвременни нови технологии, към провеждане на практическо обучение в реална работна среда, модернизиране на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки, както и към актуализиране на учебната документация за професионално образование и обучение и привеждането и в съответствие с потребността на бизнеса от нови знания, умения и компетентности на работната сила.

За осигуряване на системата на предучилищното и училищното образование с познавателни книжки, учебници и учебни комплекти чрез програмата се отпускат средства за организиране и провеждане на процедурите по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти.

За предоставяне на подкрепа за личностно развитие в центровете за специална образователна подкрепа, съобразена с индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности, е необходимо осигуряването на съвременна специализирана среда чрез модернизира не на материалната база – обзавеждане и оборудване на специализирани кабинети за обучение, терапия и рехабилитация на децата и учениците в тези центрове.

Общият бюджет на програмата е 7 380 000 лв., средствата по Модул „Културните институции като образователна среда “ са в размер на 250 000 лв.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn