Дейности за ограничаване на криминалната активност на ромските деца

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ е една от институциите на територията на община Панагюрище, работещи с деца. Тя организира и координира социално-превантивната дейност на територията на общината, участва в издирването и установяването на малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие.

27 деца от ромски произход и техните родители нееднократно са консултирани във връзка с необходимостта от редовно посещение на учебните занятия. Само за 4 от децата има резултат през 2015 година, сочи отчетът на МКБППМН за миналата година.Във връзка с повишаване на здравната информираност на всяко от децата, активно работи здравният медиатор, който е и обществен възпитател към МКБППМН. Същият активно подпомага дейността на всички членове от комисията в работата с конкретни ромски деца и техните семейства по отношение на ранните бракове, ранните бременности, криминалното поведение, отпадането от училище, здравното и сексуално образование.
През 2015 година в Кабинета за социална превенция са консултирани 20 родители във връзка със зачестяващи отсъствия на децата им от учебни занятия, агресивно поведение, съжителство на непълнолетни, съмнения за употреба на наркотични вещества. Раздадени са им книжки и брошури, издадени от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Панагюрище, сочат още данните от отчета.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn