Дневен ред от 10 точки на днешната сесия на Общински съвет- Панагюрище

Днес, 27 юли, от 16:00 часа  ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 10 точки.

1.Приемане Отчет за дейността на Общински съвет-Панагюрище за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. и План за дейността за периода 01.07.2017 г. -31.12.2017 г.

2.Упълномощаване на Кмета на Община Панагюрище за издаване на записна заповед.

3.Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ – план за регулация и застрояване/ПРЗ/ с възложители Василка Богданова Кулова и Деян Николов Еничеров

4.Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ – план за регулация и застрояване/ПРЗ/ с възложител Георги Христов Панчовски.

5.Изменение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Панагюрище

6.Изменение на Наредбата за организацията и безопасността на движението на територията на Община Панагюрище.

7.Актуализиране Списъка на средищните училища от Община Панагюрище, съгласно постановление № 128 от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища

8.Утвърждаване на паралелки в общинските училища с по-малък брой ученици от допустимия, съгласно Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г.

9.Предложение за включване на ОУ“Свещ.Недельо Иванов“, с. Поибрене в Списъка със защитени детски градини и защитените училища.

10.Разпореждане с общинско имущество.

10.1.Продажба на Поземлен имот с идентификатор № 55302.394.700, с площ 529 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, находящ се в м. “ Фетенци“

10.2.Придобиване на имот- частна собственост за разширение на Гробищенпарк в с. Баня, ОбщинаПанагюрище

10.3. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда начл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Георги Николов Машонов.

Заседанието на местния парламент ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим”.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn