Дневен ред от 10 точки на предстоящата на 31 октомври сесия на Общински съвет- Панагюрище

На 31.10.2022 г., от 15. 00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 10 точки:

  1. Създаване на нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания“, делегирана от държавата дейност, в град Панагюрище.

  1. Кандидатстване с проектно предложение на Община Панагюрище по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

  1. Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж – Панагюрище“ по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.

  1. Избор на временно изпълняващ длъжността- Кмет на с. Левски, Община Панагюрище до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

  1. Именуване на улица, с. Баня, Община Панагюрище.

  1. Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2022 година. Изменение на капиталовата програма. 

  1. Даване предварително съгласие за провеждане на процедура за определяне на трасе по проект: „Газопроводно отклонение – директно присъединителен газопровод от АГРС „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“ до площадка „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД

  1. Даване предварително съгласие за провеждане на процедура за утвърждаване на трасе за транспортен достъп с възложител „ Файър“ ООД.

  1. Разрешаване изработването и одобряване  на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с възложител „Дуракови и сие“ ООД.

  1. Разпореждане с общинско имущество.

10.1. Възлагане управлението на рибните ресурси в язовир „Братаница”, имот №55302.462.335 – публична общинска собственост.

10.2. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор №59375.501.512 по КККР на с.Панагюрски колонии с площ 573 кв.м.

10.3. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор №59375.501.478 по КККР на с.Панагюрски колонии с площ 847 кв.м.

10.4. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор №59375.501.197 по КККР на с.Панагюрски колонии с площ 958 кв.м.

10.5. Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn