Дневен ред от 11 точки на предстоящата на 25 юли сесия на Общински съвет- Панагюрище

На 25.07.2019г. от 15. 00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 11 точки.

  1. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на горските територии на Община Панагюрище.

 

  1. Разрешение за формиране на паралелки в общинските училища с брой на учениците под минималния.

 

  1. Изменение на инвестиционната програма за 2019 година на Община Панагюрище

 

  1. Кандидатстване на Община Панагюрище с проектно предложение: „С грижа за независим и достоен живот“ по процедура BG05M9OP001–2.046 МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“.

 

 

  1. Отменяне на Решение № 695/26.06.2019 година, прието с Протокол № 54.

 

 

  1. Одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ –  план   за регулация и застрояване /ПРЗ/ с  обхват поземлен имот с № 000300 в землището на с. Поибрене, Община Панагюрище с възложител Община  Панагюрище.

 

  1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ –  план   за регулация и застрояване /ПРЗ/  на гр. Панагюрище с обхват жилищната зона на запад от р. Луда Яна , фаза – окончателен проект с възложител Община  Панагюрище.

 

 

  1. Одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ –  парцеларен план    /ПП/ за трасе на нов обходен път  с възложител Община  Панагюрище.

 

  1. Разрешение за изработване  на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен  план   /ПП/, землище с. Елшица по заявление от “ Еко Антрацит“ ЕАД, гр. София.

 

  1. Одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ –  парцеларен план    /ПП/   с възложител Мария Валентинова Иванова.

 

11.Разпореждане с общинско имущество.

 

11.1. Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години в полза на Регионален клон “ Поп Груйо Бански“ към Национално дружество “ Традиция“

 

11.2.Продажба на земеделска земя от общински поземлен фонд

 

11.3. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Павел Георгиев Зумпалов.

 

11..4. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на  Ненчо Николов Наплатанов.

 

Заседанието на местния парламент ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим”.

 

 

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn