Дневен ред от 13 точки и едно общо събрание на предстоящата на 31 август сесия на Общински съвет- Панагюрище

На 31.08.2022г. , от 15.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 13 точки.

 

 1. Приемане на План за действие на Община Панагюрище в изпълнение на Стратегията за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Пазарджик 2022–2030 година  за периода 20222023 година

 

 1. Приемане на Наредба  за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Панагюрище.

 

 1. Разрешение за формиране на паралелки в общинските училища с брой на учениците под минималния

 

 1. Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет- Панагюрище за първо полугодие на 2022 година.

 

 1. Издаване на запис на заповед от община Панагюрище в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по АДБФП № BG06RDNP001-19.079-0005-C01 от 11.08.2021 г. по подмярка 2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект „Рехабилитация на площад с. Попинци, сключен между Община Панагюрище, ДФ „Земеделие” и  МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“.

 

 

 1. Издаване на запис на заповед от община Панагюрище в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по АДБФП № BG06RDNP001-19.079-0005-C01 от 11.08.2021 г. по подмярка 2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект „Рехабилитация на площад, с. Попинци, сключен между Община Панагюрище, ДФ „Земеделие” и  МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“.

 

 1. Актуализация на Бюджета и промяна на капиталовата програма за 2022 година на Община Панагюрище.

 

 1. Промяна на Бюджета на Община  Панагюрище за 2022 година. Изменение на  капиталовата програма.

 

 1. Предоставяне на безлихвен заем на „Водоснабдяване и канализация-П“ ЕООД гр. Панагюрище.

 

 1. Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) с възложител Петър Петьов Гевечанов.

 

 1. Изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация  и застрояване (ПРЗ) с възложител „Еко Антрацит“ ЕАД.

 

12.  Частично изменение  на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Община Панагюрище

 

 

 1. Разпореждане с общинско имущество.

 

13.1. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на медицински кабинет №14 и припадащите се общи части към него от І-вия етаж /старо крило/ на сградата на поликлиниката, ул. Д-р Лонг” гр. Панагюрище

 

13.2. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на медицински кабинет №18А и припадащите се общи части към него от І-вия етаж /старо крило/ на сградата на поликлиниката, ул. Д-р Лонг” гр. Панагюрище

 

13.3. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет №2 и битова стая и припадащите се към тях общи части на IІ-ри етаж  в сградата  на поликлиниката, ул. Д-р Лонг” гр. Панагюрище

 

13.4. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 55302.501.3871 по КККР на гр. Панагюрище с площ 950 кв. м

 

13.5. Промяна на начина на трайно ползване на имот – публична общинска собственост.

 

13.6. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Стоян Стайков Скачков.

13.7. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на  Павел Танчев Тропчев.

След изчерпване на дневния ред ще започне общото събрание на Оборище” ЕООД .

 

ПОКАНА

 

за провеждане на Общо събрание   на „Оборище” ЕООД – Панагюрище   за 2021 година

 

 

 1. Приемане доклада на управителя на „Оборище“ ЕООД за дейността на дружеството през 2021 година.
 2. Приемане на годишния финансов отчет на „Оборище“ ЕООД за 2021 година.
 3. Приемане на решение за начина на уреждане на загубата от дейността на дружеството през 2021 г.
 4. Определяне на окончателното възнаграждение на управителя на дружеството за 2021 г.
 5. Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

 

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn