Дневен ред от 13 точки и три общи събрания на днешната сесия на Общински съвет- Панагюрище

Днес, 28 юни, от 14:00 часа  ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 13 точки.

1.Упълномощаване на Кмета наОбщина Панагюрище за издаване на записна заповед.

2.Одобряване на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Панагюрище

3.Закриване на полудневна група в с. Елшица, филиал на ДГ “ Яна“, с. Попинци

  1. Определяне размера на дневния стойностен хранителен оклад за всички лагеруващи деца и ученици в ученически лагер, с. Панагюрски колонии.
  2. Отпускане на персонална пенсия на Мария Йорданова Харапова.
  3. Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2017 г. Изменение на инвестиционната програма.

7.Предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Панагюрище, приета с Решение № 660/26.02.2003 г. от ОбС- Панагюрище.

  1. Промяна на наименованието на Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания“ Дъга“ гр. Панагюрище , с капацитет – 24 потребители в Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Дъга“ гр. Панагюрище, с капацитет- 24 потребители

9.Промяна на наименованието на  Център за  настаняване  от семеен тип за деца/младежи без увреждания „Закрила“ гр. Панагюрище , с капацитет – 14 места в  Център за  настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Закрила“ гр. Панагюрище, с капацитет- 14 места

10.Промяна на наименованието на Дневен център за  възрастни хора с увреждания „Св. Св. Козма и Дамян“ гр. Панагюрище , с капацитет – 20 потребители в Дневен център за пълнолетни лица  с  увреждания „Св. Св. Козма и Дамян“ гр. Панагюрище, с капацитет- 20 потребители

11.Стартиране на процедура за закриване на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания“ Павел Бобеков“ гр. Панагюрище.

12.Приемане отчетите за дейността  на читалищата за 2016 г.

 

  13.Разпореждане с общинско имущество.

 

13.1.Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на медицински кабинет в едно с приспадащите се общи части към него от I- вия етаж /старо крило/ в сградата на поликлиниката гр. Панагюрище на Е Т “ Д-р Р. Врагова- ИИППМП“

 

13.2.Отдаване под наем на части от сградата на Градски универсален магазин гр. Панагюрище за търговска дейност чрез публичен търг с явно наддаване.

 

13.3. Отдаване под наем на части от сградата на НЧ “ Искра- 1872″ с. Попинци чрез публичен търг с тайно наддаване

 

13.4.Даване съгласие за ползване на дървесина от Общински горски територии през 2018 год.

 

13.5. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Рада Грозданова Шиндарова.

След изчерпването на дневния ред ще започнат общите събрания на „Пазари и паркинги”  ЕООД, „ Диагностично- консултативен център-I”ЕООД  и „ Астра-Пан”ЕООД / в ликвидация/

Общо събрание на „Пазари и паркинги”  ЕООД

ДНЕВЕН РЕД:

1.Приемане доклада на управителя на„Пазари и паркинги“  ЕООД за дейността на дружеството през 2016 година.

2.Приемане на годишния финансов отчет на „Пазари и паркинги”  ЕООД за 2016 година.

3.Разпределение на финансовия резултат за 2016г.

4.Определяне на окончателния размер на възнаграждението на управителя на „Пазари и паркинги”  ЕООД за 2016г.

5. Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

 

Общо събрание на „ Диагностично- консултативен център-I”  ЕООД 

ДНЕВЕН РЕД:

1.Приемане доклада на управителя на„ДКЦ – I“  ЕООД за дейността на дружеството през 2016 година.

2.Приемане на годишния финансов отчет на „ДКЦ – I“ ЕООД за 2016 година.

3.Разпределение на финансовия резултат за 2016 година.

4.Определяне на окончателния размер на възнаграждението на управителя на „ДКЦ – I“ ЕООД за 2016 година.

5.Определяне на бизнес задача на управителя на „ДКЦ – I“ ЕООД за 2017година.

6.Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

 

Общо събрание на „ Астра-Пан”  ЕООД / в ликвидация/

1.Приемане на годишния финансов отчет на „Астра-Пан“ЕООД (в ликвидация) за 2016 година.

2.Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

 

Заседанието на местния парламент ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим”.

Oborishte.bg 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn