Дневен ред от 13 точки на предстоящата на 18 февруари сесия на Общински съвет- Панагюрище

На 18.02.2021г., от 14. 00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 13 точки.

 1. Приемане Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2020 г. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2021 година.

 1. Приемане Отчет за изпълнение на общинския план за младежта за 2020 година.

 1. Приемане на Общински план за младежта за 2021 година. 

 1. Приемане Отчет за работата на Общински съвет-Панагюрище за второ полугодие на 2020 година. Приемане План за работата на Общински съвет-Панагюрище за първо полугодие на 2021 година. 

 1. Приемане Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Панагюрище за второ полугодие на 2020 година, 

 

 1. Упълномощаване на Никола Белишки- Кмет на Община Панагюрище да присъства на Общото събрание на акционерите на „МБАЛ Пазарджик“ АД и гласува от името на Община Панагюрище.

 1. Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Панагюрище като държавно делегирана дейност, считано от 01.01.2021 година.

 1. Участие на Община Панагюрище в Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България”.

 1. Разрешение за изработване на подробен устройствен план/ПУП/-План за регулация и застрояване/ПРЗ/ с възложител Лиляна Стефанова Иванова 

 1. Изработване и одобряване на проект за подробен устройствен план/ПУП/- план за регулация и застрояване/ПРЗ/ с обхват имот с идентификатор № 55302.338.36- друг вид земеделска земя в м. „Фетенци I“, землище на гр. Панагюрище, Община Панагюрище на Стоян Георгиев Палийски

 1. Изработване и одобряване на проект за подробен устройствен план/ПУП/- план за регулация и застрояване/ПРЗ/ с обхват имот с идентификатор № 55302.338.49- друг вид земеделска земя в м. “ Фетенци I“, землище на гр. Панагюрище, Община Панагюрище на Владимир Иванов Чолаков

 1. Разрешение за частично изменение на проект за подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ в част от квартали 279 и 277.

 1. Разпореждане с общинско имущество.

13.1.Преобразуване на общинското Основно училище „Отец Паисий“, с. Попинци от основно в обединено училище.

13.2. Отказ за изкупуване на сграда/вила/ с идентификатор 055302.501.40.1 с площ от 70 кв.м., находяща се в с. Панагюрски колонии, ул. „Константин Иречек“, построена в общински поземлен имот от собствениците Диляна Стоянова Караиванова- Мазнева и Нонка Стоянова Караиванова- Филина.

13.3.Одобряване изкупуването на поземлени имоти- частна собственост, находящи се в гр. Панагюрище, от собствениците на имотите 

13.4. Отдаване под наем на общински терен в с. Попинци чрез публичен търг с явно наддаване.

13.5. Продажба на  общински поземлен имот – УПИ III-300. с площ от 805 кв.м., находящ се в кв.45 по плана на с. Поибрене, чрез публичен търг с тайно наддаване, при условията и по реда на ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

13.6. Учредяване право на строеж за построяването на едноетажна жилищна сграда със застроена площ от 70 кв.м. в общински Поземлен имот – УПИ I-300 „Комплексно жилищно строителство”, находящ се в кв.44 по плана на с. Поибрене, по схема утвърдена от гл. архитект на Община Панагюрище.

13.7. Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ УПИ ІІІ-1732, кв.240 по плана на гр. Панагюрище, находящ се на ул. ”Граф Игнатиев” №1, чрез продажба на общинската част в имота с площ 124 кв.м, придаваща се по регулация, на съсобственика “ДАНИ-ВЛАЙКОВ“ ЕООД.

13.8. Прекратяване на  съсобственост в недвижимия имот, представляващ УПИ І-общ., кв.35 по плана на гр. Панагюрище,  находящ се на ул. ”Георги Дедев”, чрез продажба на общинската част в имота с площ 358,3 кв.м, придаваща се по регулация, на съсобственика Камен Александър Колев

13.9. Налагане на парична санкция на Соня Петрова Калпакова, управител на „Пазари и паркинги“ ЕООД.

13.10.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Павел Иванов Гявуров

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn