Дневен ред от 14 точки на днешната сесия на Общински съвет – Панагюрище

 

Днес,  26-ти април, от 14. 00 часа, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 14 точки.

1. Приемане на Отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Панагюрище 2016-2020 година и Плана за развитие на социалните услуги за 2017 година

2. Приемане на План за развитие на социалните услуги за 2019 година.

3. Обявяване на 2-ри май 2017 година за празничен и неприсъствен ден на територията на Община Панагюрище.

4. Кандидатстване на Община Панагюрище с проектно предложение: “Реконструкция и рехабилитация на улици и изграждане на тротоари в с.Попинци и с.Левски“ по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб и инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

5. Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за закрила на детето в Община Панагюрище за 2017 г.  и Програма за закрила на детето за 2018 г.

6. Приемане на Отчет за изпълнение на Плана за действие на Община Панагюрище за подкрепа на интеграционните политики за 2017 г.

7. Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Панагюрище за 2018 г.

8. Приемане на План на Община Панагюрище за противодействие на тероризма.

9. Приемане на отчетите за дейността на читалищата на територията на Община Панагюрище за 2017 г.

10. Приемане на Наредба за отглеждане на животни- компаньони, селскостопански животни, птици и устройване на пчелини на територията на Община Панагюрище

11. Приемане на Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Панагюрище.

12. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с възложител  Иван Георгиев Реджов.

13. Одобряване  на проект за подробен устройствен план/ПУП/ –  парцеларен план  /ПП/ по заявление на Марин Петков Арбалиев.

14. Разпореждане с общинско имущество е с 8 подточки.

 

Заседанието на местния парламент ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим”.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn