Дневен ред от 14 точки на предстоящата днес сесия на Общински съвет- Панагюрище

Днес, 07.03.2019г. от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 14 точки.

 1. Приемане Отчет за работата на Общински съвет за второ полугодие на 2018 година. Приемане План за работа на Общински съвет за първо полугодие на 2019 година.

 

 1. Приемане Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет-Панагюрище.

 

 

 1. Приемане Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2018 година.

 

 1. Приемане на Общински план за младежта за 2019 година.

 

 1. Приемане Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Панагюрище за 2018 година.

 

 1. Приемане Отчет за изпълнението на Плана за действие на Община Панагюрище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2018 година.

 

 1. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Панагюрище за 2019 г.

 

 1. Издаване на Запис на заповед от Община Панагюрище в полза на ДФ “ Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение № РД50-193 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.4 “ текущи разходи и популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

 

 1. Удължаване срока на Договор за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център – І” ЕООД на д-р Мирела Ралчева Делибашева   за нов тригодишен период или до приключване на процедурата за приватизация на дружеството.

 

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ на гр. Панагюрище с обхват жилищната зона на изток от р. Луда Яна, фаза -окончателен проект с възложител Община Панагюрище

 

 

 1. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ -план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с възложител Община Панагюрище.

 

 1. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ -план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с възложител Мария Наскова Шопова в качеството си на управител на “ Предейтор“ ЕАД – гр. София.

 

 1. Провеждане на процедура по промяна на предназначението на имоти, попадащи в обхвата на Подробен устройствен план/ПУП/ – парцеларен план/ПП/ за обект “ Обходен път“ с възложител Община Панагюрище

 

 

14.  Разпореждане с общинско имущество.

 

 

14.1.       Бракуване и ликвидация на лек автомобил марка Форд, модел Ескорт с ДКН:  PA 7625 AA, поради повреда и амортизиране.

 

14.2.       Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Петко Димитров Домусчиев.

 

 

 

14.3.       Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Цвята Иванова Ерелийска.

 

Заседанието на местния парламент ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим”.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn