Дневен ред от 15 точки на предстоящата на 31 юли сесия на Общински съвет – Панагюрище

На 31.07.2018г. от 14.00 часа, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 15 точки.

 

 

1. Приемане Отчет за дейността на Общински съвет-Панагюрище за периода 01.01.2018 г. -30.06.2018 г. и План за дейността за периода 01.07.2018 г. -31.12.2018 г.

 

2. Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище.

 

 

3. Предложение   за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Панагюрище.

 

 

4. Промяна в структурата на Общинска администрация- Панагюрище .

 

5. Удължаване срока на Договор за управление на управителя на “ В и К-П“ ЕООД за нов тригодишен период.

 

6. Отменяне на Решение №152/28.06.2016 г. на Общински съвет –Панагюрище.

 

7. Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2018 година. Изменение на инвестиционната програма.

 

8. Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2018 година. Изменение на инвестиционната програма и индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС в Община Панагюрище.

 

9. Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2018 година. Изменение на инвестиционната програма- завършване на обект с. Пан. Колонии.

 

10. Разрешение за изработване   на проект за подробен устройствен план/ПУП/ –   план за регулация и застрояване   /ПП/ с възложител Кръстьо Николов Чамов.

 

 

11. Одобряване  на проект за подробен устройствен план/ПУП/ –  парцеларен план  /ПП/ с възложител  „Глобал Рент Трейд Сервис“ ЕООД – София.

 

12. Одобряване на подробен устройствен план/ПУП/-парцеларен план/ПП/ с възложител Асарел -Медет АД гр. Панагюрище.

 

 

13. Разрешение за формиране на паралелки в общинските училища с брой на учениците под минималния.

 

14. Членство на Община Панагюрище в Организация за управление на туристически район „Долина на розите“

 

 

15. Разпореждане с общинско имущество

 

15.1.Продажба на земеделска земя от общински поземлен фонд- общински поземлен имот с идентификатор 55302.701.82 по КККР на гр. Панагюрище

 

15.2.Продажба на земеделска земя от общински поземлен фонд.по КВС на с. Поибрене

 

15.3.Отдаване под аренда на земеделска земя- частна общинска собственост в землищата на с. Бъта и с. Поибрене, Община Панагюрище

 

15.4.Учредяване право на строеж върху общинска земя на Милко Методиев Иванов и Христина Костадинова Иванова за изграждане на пристройка

 

15.5. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 55302.501.5021, находящ се в гр. Панагюрище чрез публичен търг с явно наддаване

 

15.6. Отдаване под наем на кабинет по дентална медицина на I-вия етаж в сградата на Здравна служба с. Попинци, публична общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване.

 

15.7. Даване съгласие за благоустрояване на част от общински поземлен имот с идентификатор 55302.501.4633, от „Оптикоелектрон Груп” АД

 

15.8.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ  за възстановяването им на наследниците на Андрея  Иванов Мулешков.

 

15.9.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ  за възстановяването им на наследниците на Димитър Сиводошев Димитров.

 

15.10.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ  за възстановяването им на наследниците на Стайо Илиев Панчовски.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседанието на местния парламент ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим”.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn