Дневен ред от 3 точки на днешната сесия на Общински съвет – Панагюрище

Днес, 31 -ви октомври, от 16:00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 3 точки.

1. Изменение и допълнение на „Наредба за реда за учредяване на общински търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества“, приета с решение № 71, взето с протокол № 10 от 05.06.2008 г. на Общински съвет Панагюрище, изм. С решение № 153/12.11.2008г., изм. С решение №375/14.01.2010г.

2. Промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет-Панагюрище.

3.Разпореждане с общинско имущество.

3.1.Продажба на поземлен имот с идентификатор № 59375.501.2301 с площ 728 кв. м., находящ се на ул. “ Бунай“ в с. Панагюрски колонии на Ангел Петров Шишков и Антония Петрова Шишкова, собственици на сградата.

3.2.Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ УПИ I- 497, кв. 7 по плана на с. Баня чрез продажба на общинската част от имота с площ 108 кв. м. на съсобственика Гинка Тодорова Алексиева.

3.3.Учредяване право на строеж върху  общински недвижим имот за изграждане на пристройка към съществуваща сграда, собственост на Пенка Радкова Парушева.

3.4.Продажба на Поземлен имот с идентификатор 59375.501.6, с площ 954 кв.м, находящ се на ул. „Георги Бенковски” в с. Панагюрски колонии, на Никола Спасов Кръстев и Надежда Цветанова Радулова-Дукова, собственици на сграда, находяща се в имота.

3.5.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Роза Царева и Петър Христов Царев.

 

Заседанието на местния парламент ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим”.

 

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn