Дневен ред от 4 точки и две общи събрания на предстоящата на 27 юни сесия на Общински съвет- Панагюрище

На 27. 06. 2018 г., от 15:00 часа  ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 4 точки.

 

 

1. Промяна на  Инвестиционната програма за 2018 година.

 

2. Определяне размера на дневния стойностен хранителен оклад за всички лагеруващи деца и ученици в Ученическия лагер, с. Панагюрски Колонии

 

3. Предложение за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет- Панагюрище за символите, почетните звания и отличия.

 

4. Разпореждане с общинско имущество

 

4.1.Продължаване срока на Разрешително № Р-МВ 01/04.02.2015 г. за водовземане на минерална вода от находище “ Баня“, с. Баня, Община Панагюрище  на „Тракийски хотелиери“ ЕООД- гр. Панагюрище.

 

4.2.Даване съгласие за ползване на дървесина от Общински горски територии през 2019 година.

 

4.3.Отдаване под наем на помещение за склад на ІІ етаж на сграда, общинска собственост в с. Попинци чрез публичен търг с явно наддаване.

 

4.4. Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект чрез публичен търг с явно наддаване

 

4.5. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповеснет конкурс на кабинет по дентална медицина на I- ви етаж в сградата на бившата стоматологична поликлиника на ЕТ „Д-р Динка Герова- АППДМ-ИП“

 

4.6. Отдаване на общинско жилище под наем

 

4.7. Учредяване право на строеж върху  общинска земя в полза на Иван Цвятков Станев, за изграждане на пристройка  към самостоятелен обект в жилищна сграда с идентификатор № 59375.501.32.1, с. Панагюрски Колонии

 

4.8.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ  за възстановяването им на наследниците на Георги Иванов Михов.

4.9.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ  за възстановяването им на наследниците на Петър Иванов Гарванов.

4.10.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ  за възстановяването им на наследниците на Тодор Димитров Терзийски

 

 

 

 

 

 

 

 
След изчерпването на дневния ред ще започнат общите събрания на  „ В и К-П- Панагюрище”  ЕООД  и „ В и К-П- Панагюрище”  ЕООД  .  
     

 

Общо събрание на „ В и К-П- Панагюрище”  ЕООД 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

  1. Приемане на Доклад на управителя за дейността на дружеството през 2017 г.
  2. Приемане на одитирания Годишния финансов отчет на “Водоснабдяване и канализация – П” ЕООД за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор за 2017 г.
  3. Възлагане на управителя на дружеството да заяви за вписване в Търговския регистър подлежащите на вписване решения в срок до 30.06.2018 г.
  4. Реализираната печалба в размер на 5 хил. лв. да се отнесе за покриване на загуби от минали години.
  5. Избор на независим одитор на “Водоснабдяване и канализация – П” ЕООД за 2018 г.

 

 

Общо събрание на „ Пазари и паркинги”  ЕООД 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

  1. Приемане докладанауправителяна „Пазари и паркинги“ ЕООД задейността на дружеството през 2017 година.
  2. Приемане на годишния финансов отчет на „Пазари и паркинги” ЕООД за 2017 година.
  3. Разпределение на финансовия резултат за 2017г.
  4. Определяне на окончателния размер на възнаграждението на управителя на „Пазари и паркинги” ЕООД за 2017г.
  5. Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

 

Заседанието на местния парламент ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим”.

 

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn