Дневен ред от 4 точки и две общи събрания на предстоящата на 21 май сесия на Общински съвет- Панагюрище

На 21. 05. 2019 г., от 15:00 часа  ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 4 точки.

 

 

1.      Присъждане на наградите „Учител на годината“ ,“Творец на Панагюрище“ и  „ За принос към бъдещето на Панагюрище“за  2019година.

 

2.      Промяна на бюджета на Община Панагюрище за 2019 година. Изменение на инвестиционната програма.

 

3.      Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план  /ПП/ с възложител “ Асарел-Медет“ АД, гр. Панагюрище.

   
 

 

 1. Разпореждане с общинско имущество.

 

 • Прекратяване на съсобственост в самостоятелен обект с идентификатор № 55302.501.5195.1.16 в сградата на МБАЛ“ УниХоспитал“ с идентификатор № 55302.501.5195.1, находяща се на адрес ул.  „Геори Бенковски“ № 100, ет.1, гр. Панагюрище чрез продажба на общинската част в обекта.

 

 • Продажба на общински поземлен имот-УПИ IX- общ. с площ 559 кв.м., находящ се в кв. 59 по плана на с. Баня чрез публичен търг с тайно наддаване.

 

 

 • Продажба на общински поземлен иимот-УПИ XXI- общ. с площ 244 кв.м., находящ се в кв. 60 по плана на с. Баня чрез публичен търг с тайно наддаване.

 

 • Отказ от изкупуване на масивна едноетежна вилна сграда с идентификатор № 59375.501.198.1, находяща се в с. Панагюрски Колонии

 

 

 • Учредяване право на строеж за изграждане на гараж в общински поземлен  имот з идентификатор № 55302.501.4921, находящ се на ул. „Петко Мачев“ № 1, гр. Панагюрище

 

4.6.Промяна на начина на трайно ползване на имоти- публична общинска собственост

 

4.7. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Генчо Радов Оряшков .

 

4.8. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Нешо Николов Пелтеков.

 

4.9. Предоставяне на земеделскии моти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Георги Кръстев Муховски.

 

4.10.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Захари Иванов Караатанасов.

 

След изчерпването на дневния ред ще започнат общите събрания на  „ В и К-П- Панагюрище”  ЕООД  и „ДКЦ – I“ ЕООД.

ПОКАНА ЗА

 

провеждане на Общо събрание на „ В и К-П- Панагюрище”  ЕООД 

 

 

 1. Приемане доклада на управителя на „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД за дейността на дружеството през 2018 година.
 2. Приемане одитирания годишен финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД за 2018 година и доклада на регистрирания одитор.
 3. Приемане на решение за начина на уреждане на загубата от дейността на дружеството през 2018 година.
 4. Избор на регистриран одитор за извършване проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД за 2019 година.
 5. Определяне на окончателното възнаграждение на управителя на дружеството за 2018г.
 6. Даване на съгласие управителят на“ В и К – П“ ЕООД да предприеме необходимите действия пред КЕВР за разглеждане и утвърждаване на внесения за периода 2017-2021г. Бизнес план на дружеството.
 7. Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

 

 

 

 

 

ПОКАНА ЗА

 

провеждане на Общо събрание на „ ДКЦ I- Панагюрище”  ЕООД 

 

 

 

 

 1. Приемане доклада на управителя на „ДКЦ – I“ ЕООД за дейността на дружеството през 2018 година.
 2. Приемане на годишния финансов отчет на „ДКЦ – I“ ЕООД за 2018 година.
 3. Приемане на решение за начина на уреждане на загубата от дейността на дружеството през 2018 година.
 4. Определяне на окончателния размер на възнаграждението на управителя на „ДКЦ – I“ ЕООД за 2018г.
 5. Определяне на бизнес задача на управителя на „ДКЦ – I“ ЕООД за 2019г.

6.Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

 

Заседанието на местния парламент ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим”.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn