Дневен ред от 4 точки и две общи събрания на предстоящата на 28 септември сесия на Общински съвет- Панагюрище

На 28.09. 2021 г. от 15 .00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 4 точки.

 1. Приемане на Отчет за касово изпълнение на бюджета, Отчет на сметките за средствата от Европейския съю, сметки за чужди средства  и отчет за дълга на Община Панагюрище за 2020 година. 

 1. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) с възложител ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ Панагюрище.

 1. Одобряване на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват част от южната тротоарна площ на ул. „Ауе“ от о.т. 462 до о.т. 457 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище

 1. Разпореждане с общинско имущество.

4.1. Продажба на общински имот УПИ IV -„за обществено и делово обслужване“ с площ 382 кв.м., находящ се в кв. 51 по плана на с. Попинци.

4.2.  Продажба на поземлен имот с идентификатор № 5532,201,1862 с площ 322 кв.м., находящ се на ул.  „Есперанто“ № 14 в гр. Панагюрище 

4.3. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти в пакет, частна общинска собственост, находащи се в землището на с. Елшица, Община Панагюрище. 

4.4. Отдаване под наем на помещениe за кафе – аперитив в сградата на НЧ „Васил Левски – 1925” с. Елшица, чрез публичен търг с тайно наддаване.

4.5 .Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд-землища Панагюрище, Поибрене, Оборище и Левски, Община Панагюрище 

4.6. Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд-землища Панагюрище, Поибрене, Попинци и Елшица, Община Панагюрище.

4.7. Отдаване под аренда  на земеделска земя-частна общинска собственост в землището на гр.  Панагюрище

4.8. Разрешава учредяването на възмездно и безсрочно право на преминаване през 843 /осемстотин четиридесет и три/ кв. м. от поземлен имот с идентификатор 53103.48.107, находящ се в местност ШАВАРКОВЕЦ землище Оборище, Община Панагюрище

След изчерпването на дневния ред ще започнат общите събрания на „Оборище“ ЕООД и „Пазари и паркинги“  ЕООД.

ПОКАНА

за провеждане на Общо събрание на „Оборище“ ЕООД, град Панагюрище

за 2020 година

 1. Приемане доклада на управителя на „Оборище“ ЕООД за дейността на дружеството през 2020 година.

 2. Приемане на годишния финансов отчет на „Оборище“ ЕООД за 2020 година.
 3. Приемане на решение за начина на уреждане на загубата от дейността на дружеството през 2020година.

 4. Определяне на окончателното възнаграждение на управителя на дружеството за 2020 година.

 5. Определяне на бизнес задача на управителя на „Оборище“ ЕООД за 2021 година

 6. Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

ПОКАНА

за провеждане на Общо събрание на „Пазари и паркинги“ ЕООД, град Панагюрище за 2020 година

 1. Приемане доклада на управителя на „Пазари и паркинги“ ЕООД за дейността на дружеството през 2020 година.

 1. Приемане на годишния финансов отчет на „ Пазари и паркинги “ ЕООД за 2020 година.
 2. Приемане на решение за начина на уреждане на загубата от дейността на дружеството през 2020година.

 3. Определяне на окончателното възнаграждение на управителя на дружеството за 2020 година.

 4. Определяне на бизнес задача на управителя на „Пазари и паркинги“ ЕООД за 2021 година

 5. Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn