Дневен ред от 4 точки и две общи събрания на предстоящата на 22 май сесия на Общински съвет- Панагюрище

На 22. 05. 2018 г., от 15:00 часа  ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 4 точки.

 

 

 

1. Присъждане званието „Учител на годината“ и наградата „За принос   към бъдещето на Панагюрище “    за  2018 година.

 

2. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ -план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с възложител “ Асарел- Медет“ АД, гр.Панагюрище

 

3. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ – парцеларен план  /ПП/ с възложител „Асарел-Медет“ АД, гр. Панагюрище
 

4. Разпореждане с общинско имущество

 

1.Отказ от изкупуване на търговски обект/павилион/, находящ се в УПИ VII, кв. 24 по плана на с. Оборище

2. Промяна на наемателя като страна по Договор за наем

 

След изчерпването на дневния ред ще започнат общите събрания на  “Оборище”ЕООД и „ ДКЦ I- Панагюрище”  ЕООД. 

 

   
 
     

Общо събрание на „ Оборище”  ЕООД 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Приемане доклада на управителя на „Оборище“ ЕООД за дейността на дружеството през 2017 година.
 2. Приемане на годишния финансов отчет на „Оборище“ ЕООД за 2017 година.
 3. Приемане на решение за начина на уреждане на загубата от дейността на дружеството през 2017г.
 4. Определяне на окончателното възнаграждение на управителя на дружеството за 2017г.
 5. Определяне на бизнес задача на управителя на „Оборище“ ЕООД за 2018г.

6. Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

 

Общо събрание на „ ДКЦ I- Панагюрище”  ЕООД 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Приема доклада на управителя на „ДКЦ I” ЕООД за дейността на дружеството през 2017 година.
 2. Приема годишния финансов отчет на „ДКЦ I” ЕООД за2017 година.
 3. Реализираната печалба в размер на 5 588.18(пет хиляди петстотин осемдесет и осем лева и 18 ст.) за 2017 год. да се отнесе към резервите на дружеството.
 4. Определя окончателен размер на възнаграждението на управителя на „ДКЦ I” ЕООД за 2017 год. в размер на полученото авансово възнаграждение.
 5. Определя бизнес задача на управителя на „ДКЦ I” ЕООД за 2018г., коефициент на рентабилност на приходите от продажби – не по-малък от 0,01.
 6. Задължава управителя на дружеството, лично или чрез пълномощник да заяви за вписване в Търговския регистър подлежащите на вписване решения в срок до 30.06.2018г.

 

Заседанието на местния парламент ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим”.

 

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn