Дневен ред от 4 точки и едно общо събрание на предстоящата на 21 юли сесия на Общински съвет- Панагюрище

На 21.07.2022г. , от 16.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 4 точки.

 1. Приемане на отчет за работата на Общински съвет- Панагюрище за периода 01.01.2022 година-30.06.2022 година. Приемане на план за работата на Общински съвет- Панагюрище за периода 01.07.2022 година-31.12.2022 година.

 1. Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2022 година. Изменение и допълнение на капиталовата програма

 1. Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) с възложител „ФАЙЪР“ ООД гр. Панагюрище

 1. Разпореждане с общинско имущество

  1. Отдаване под наем на помещение с площ от 7 кв.м., находящо се в партерната част на сградата на Градски универсален магазин, гр. Панагюрище, чрез публичен търг с тайно наддаване.

  1. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на медицински кабинет №17 и припадащите се общи части към него от І-вия етаж /старо крило/ на сградата на поликлиниката, ул. Д-р Лонг” гр. Панагюрище

 

След изчерпване на дневния ред ще започне общото събрание на „Водоснабдяване и канализация -П“ ЕООД.

ПОКАНА

за провеждане на Общо събрание на „Водоснабдяване и канализация – П” ЕООД – Панагюрище за 2021 год.

 1. Приемане доклада на управителя на „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД, за дейността на дружеството през 2021 година.

 2. Приемане одитирания годишен финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД за 2021 година и доклада на регистрирания одитор.

 1. Приемане на решение за начина на уреждане на загубата от дейността на дружеството през 2021 година.

 2. Избор на регистриран одитор за извършване проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД за 2022 година.

 3. Определяне на окончателното възнаграждение на управителя на дружеството за 2021 г.

 4. Определяне на бизнес задача на управителя на „В и К – П“ ЕООД за 2022 г.

 5. Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

 

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn