Дневен ред от 5 точки и две общи събрания на днешната сесия на Общински съвет- Панагюрище

Днес, 09.07. 2020 г. , от 14 .00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 5 точки.

1.Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Панагюрище за 2020 година.

2.Упълномощаване на Кмета на Община Панагюрище за издаване на запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

3.Увеличаване капитала на „Оборище“ ЕООД чрез записване на дялове.

4. Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2020 година.

5.Разпореждане с общинско имущество. 

5.1. Освобождаване от заплащане на наемни цени по сключени договори за наем във връзка със Заповед № РД-01-268/15.05.2020 година на Министъра на здравеопазването.

5.2. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на медицински кабинет в едно с приспадащите се общи части от него от I-вия етаж /старо крило/ в сградата на поликлиниката, гр. Панагюрище на ЕТ „Д-р Руска Врагова-ИИППМП“.

5.3. Прекратяване по взаимно съгласие на Договор за концесия за услуга по управление на изкуствено езеро и открит паркинг-публична общинска собственост на Община Панагюрище, сключен между Община Панагюрище и „Спорт Инвест-Панагюрище“ ООД.

5.4. Учредяване право на строеж върху общинска земя в полза на Стойно Петров Илчев за изграждане на пристройка с площ 18 кв. м към съществуваща сграда с идентификатор № 59375.501.253.8, с. Панагюрски Колонии.

5.5. Учредяване право на строеж върху общинска земя в полза на Панчо Николов Бояджиев за изграждане на пристройка с площ 15 кв. м към съществуваща сграда с идентификатор № 59375.501.253.4, с. Панагюрски Колонии.

5.6. Продажба на общински поземлен имот -УПИ XI-общ. с площ 497 кв. м, находящ се в кв. 43 по плана с. Попинци на Лука Димитров Карабойчев.

5.7. Продажба на общински поземлен имот -УПИ XXX- общ. с площ 583 кв. м, находящ се в кв. 3 по плана с. Баня на Борислав Илиев Новоселски.

5.8. Продажба на общински поземлен имот -УПИ VI с площ 390кв.м, находящ се в кв. 15 по плана с. Поибрене на Ганчо Стоянов Дишков.

5.9. Одобряване продажбата на поземлен имот с идентификатор № 55302.394.344 с площ 786 кв. м., находящ се в м. Фетенци на Георги Петров Господов.

След изчерпването на дневния ред ще започнат общите събрания на „Водоснабдяване и канализация -П“ ЕООД и „Пазари и паркинги“  ЕООД.

ПОКАНА

 за провеждане на Общо събрание на „Водоснабдяване и канализация -П“ ЕООД,

гр.Панагюрище

 

  1. Приемане доклада на управителя на „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД, за дейността на дружеството през 2019 година.
  2. Приемане одитирания годишен финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД за 2019 година и доклада на регистрирания одитор.
  3. Приемане на решение за начина на уреждане на загубата от дейността на дружеството през 2019 година.
  4. Избор на регистриран одитор за извършване проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД за 2020 година.
  5. Определяне на окончателното възнаграждение на управителя на дружеството за 2019 година.
  6. Определяне на бизнес задача на управителя на „В и К – П“ ЕООД за 2020 година.
  7. Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

 

ПОКАНА 

за провеждане на Общо събрание на „Пазари и паркинги“ ЕООД,

гр. Панагюрище 

1.Приемане доклада на управителя на „Пазари и паркинги“  ЕООД за дейността на дружеството през 2019 година.

2.Приемане на годишния финансов отчет на „Пазари и паркинги”  ЕООД за 2019 година.

3.Приемане на решение за начина на уреждане на загубата от дейността на дружеството през 2019 година.

4.Определяне на окончателния размер на възнаграждението на управителя на „Пазари и паркинги”  ЕООД за 2019 година.

5.Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

Заседанието на местния парламент ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим”.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn