Дневен ред от 5 точки и две общи събрания на предстоящата на 26 юни сесия на Общински съвет- Панагюрище

На 26. 06. 2019 г., от 15:00 часа  ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 5 точки.

 1. Изменение на инвестиционната програма за 2019 година на Община Панагюрище.

 

 1. Изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Панагюрище.

 

 1. Определяне размера на дневния стойностен  хранителен оклад за всички лагеруващи ученици, ръководители и помощен персонал в Ученически лагер, с. Панагюрски колонии.

 

 1. Отстраняване на техническа грешка в Решение № 447/28.05.2010 г.

 

 

 

 1. Разпореждане с общинско имущество.

 

5.1.Даване съгласие за ползване на дървесина от Общински горски територии през 2020 година.

 

5.2.Отдаване под наем на яз. “ Чакът дере“ – публична общинска собственост, находящ се в землище с. Левски, Община Панагюрище.

 

5.3. Промяна на начина на трайно ползване на имот- публична общинска собственост, с. Оборище

 

5.4. Изменение на Решение № 684/21.05.2019 г.

 

5.5. Продажба на поземлен имот с идентификатор № 55302.394.1 с площ 436 кв.м.,находящ се в м. Фетенци.

 

5.6. Прекратяване на съсобствеността в недвижим имот в  кв. 237 по плана на гр.Панагюрище с ТПК „ Персийски килими“.

 

5.7..Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ проектен УПИ- XVII-704, находящ се в кв. 28 по планана с. Оборище, чрез продажба на общинската част от имота с площ 132 кв.м. на съсобственика „Никонел-2012″ ООД.

 

5.8. Прекратяване на съсобственост в УПИ-XVI-372, находящ се в кв. 36 по плана на с. Оборище чрез продажба на общинската част от имота с площ 10 кв.м. на съсобствениците Корнелия Георгиева Панчовска и Георги Панчев Панчовски

 

 

5.9.Безвъзмездно прехвърляне собствеността на язовири-публична общинска собственост от ОбщинаПанагюрище

 

 

5.10. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Илия Лазаров Дралев

 

5.11. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Иван Лулчов Панчовски.

 

5.12. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Иван Тодоров Багрянов.

След изчерпването на дневния ред ще започнат общите събрания на „Пазари и паркинги“  ЕООД и „Оборище“ ЕООД.

ПОКАНА ЗА

 

провеждане на Общо събрание на „ Пазари и паркинги”  ЕООД 

 

 

 1. Приемане доклада на управителя на „Пазари и паркинги“ ЕООД за дейността на дружеството през 2018 година.
 2. Приемане на годишния финансов отчет на „Пазари и паркинги” ЕООД за 2018 година.
 3. Приемане на решение за начина на уреждане на загубата от дейността на дружеството през 2018 година.
 4. Определяне на окончателния размер на възнаграждението на управителя на „Пазари и паркинги” ЕООД за 2018г.
 5. Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

 

ПОКАНА ЗА

 

провеждане на Общо събрание на „ Оборище”  ЕООД 

 

 

 

 1. Приемане доклада на управителя на „Оборище“ ЕООД за дейността на дружеството през 2018 година.
 2. Приемане на годишния финансов отчет на „Оборище“ ЕООД за 2018 година.

3. Приемане на решение за начина на уреждане на загубата от дейността на дружеството през 2018г.

4. Определяне на окончателното възнаграждение на управителя на дружеството за 2018г.

5. Определяне на бизнес задача на управителя на „Оборище“ ЕООД за 2019г.

6. Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

 

Заседанието на местния парламент ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим”.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn