Дневен ред от 5 точки и едно общо събрание на предстоящата на 31 март сесия на Общински съвет- Панагюрище

На 31.03.2020г. от15.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 5 точки.

 

 

 

 1. Даване съгласие да се проведе обществена поръчка по реда на ЗОП – публично състезание с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, квота на Община Панагюрище, съгласно утвърдени маршрутни разписания“ по 6 обособени позиции.

 

 1. Приемане на предложение за допълнение и изменение на Договор за предоставяне на концесия за водоснабдяване и канализация на Община Панагюрище, сключен между Община Панагюрище и ВиК-П ЕООД.

 

 1. Приемане на декларация за даване съгласие Община Панагюрище да участва в учредяването на ВиК асоциация на обособена територия, обслужвана от „ВиК-П“ ЕООД, гр. Панагюрище, между общината и държавата.

 

 

 1. Одобряване на кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд -Пазарджик, мандат 2020-2024 година

 

 

 1. Разпореждане с общинско имущество.

 

 

 

5.1.Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на 2 бр. медицински кабинети и приспадащите се общи части към тях от I-вия етаж /ново крило/ на сградата на поликлиниката, ул. “ Д-р Лонг“, гр. Панагюрище-СД „ Медицина-Стойковски и съдружие-ГП за НМП“

 

 

5.2.Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на медицински кабинет № 15  и приспадащите се общи части към него от I-вия етаж /старо крило/ на сградата на поликлиниката, ул.  „Д-р Лонг“, гр. Панагюрище.-„ Д-р Найденов-Христо Христев-Хелф-ИП за ПМП“ ЕООД.

 

5.3.Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на лекарски кабинет в едно с приспадащите се общи части към него в сградата на Здравна служба, с. Поибрене -„ Бяла змия- АИПИПМП“ ЕООД.

 

5.4.Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на 2 бр. медицински кабинети и приспадащите се общи части към тях от I-вия етаж /ново крило/ на сградата на поликлиниката, ул. “ Д-р Лонг“, гр. Панагюрище-„ Бяла змия- АИПИПМП“ ЕООД.

 

 

След изчерпване на дневния ред ще започне общото събрание на „Оборище“ ЕООД.

 

 

                                          ПОКАНА

 

за провеждане на Общо събрание на „Оборище”  ЕООД 

 

 1. Приемане доклада на управителя на„Оборище” ЕООД за дейността на дружеството през 2019 година.
 2. Приемане годишния финансов отчет на„Оборище” ЕООД за2019 година.
 3. Реализираната загуба в размер на 4 181,05 лв. (четири хиляди сто осемдесет и един лев и 5 ст.) за 2019 год., да се отнесе, като непокрита загуба от минали години.
 4. Определяне окончателен размер на възнаграждението на управителя на „Оборище” ЕООД за 2019 год. в размер на полученото авансово възнаграждение.
 5. На основание чл.141, ал.4 от ТЗ, освобождава от длъжност управителя на „Оборище“ – Галина Стоянова Бодурова.
 6. Освобождаване от отговорност Галина Стоянова Бодурова – досегашен управител на „Оборище“ ЕООД, за периода на действие на Договор за управление №618/14.12.2013 г.
 7. Даване съгласие внесената гаранция по Договор за управление №618/14.12.2013 г., да бъде възстановена на Галина Стоянова Бодурова – досегашен управител на „Оборище“ ЕООД.
 8. Избиране Магдалена Филипова Джолова за нов управител на „Оборище“ ЕООД.
 9. Упълномощаване Кмета на Община Панагюрище да подпише Договор за управление с новоизбрания управител при следните условия:
 • Срок на договора – до избор на нов управител на „Оборище“ ЕООД с решение на Общински съвет – Панагюрище;
 • Авансово месечно възнаграждение в размер на……………минимални работни заплати за страната;
 • Размер на гаранцията в размер на едно месечно възнаграждение на управителя, определено към датата на сключване на договора за управление;
 • Размер на платения годишен отпуск – 20 работни дни основен и 10 работни дни – допълнителен, за ненормиран работен ден.
 • Бизнес задача Коефициент на рентабилност на приходите за периода 01.04.2020 – 31.12.2020г. не по-малък от 0,00.
 • В договора да залегнат изискванията регламентирани в чл.42, ал.3, 4 и 5 от Наредбата за реда за учредяване на общински търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.
 1. Възлагане на новоизбрания управител Магдалена Филипова Джолова, лично или чрез упълномощени за целта лица да заяви за вписване в Търговския регистър подлежащите на вписване решения.

 

Заседанието на местния парламент ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим”.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn