Дневен ред от 5 точки и едно общо събрание на предстоящата на 27 септември сесия на Общински съвет- Панагюрище

На 27.09.2018г., от 15:00 часа  ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 5 точки.

 

 

 

 

1.      Отчет за касово изпълнение на бюджета, Отчет на сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Панагюрище за периода от 01.01. 2017 г. до 31.12.2017 г.

 

 

2.      Приемане на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в Община Панагюрище, 2018-2020 година и Годишен план на дейностите за изпълнение на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в Община Панагюрище, 2018-2020 година

 

3.      Повишаване на средствата за еднократна помощ от Община Панагюрище за раждане на дете/деца/ и определяне за първи път на еднократна помощ от Община Панагюрище за осиновяване на дете/деца/.

 

4.      Промяна на бюджета на Община Панагюрище за 2018 година. Изменение на инвестиционната програма.

 

 

5.      Разпореждане с общинско имущество

 

5.1.Отдаване под аренда на земеделска земя- частна общинска собственост в землището на гр. Панагюрище

 

5.2. Продажба на земеделска земя от общински поземлен фонд .

 

5.3.Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху помещение за нуждите на Клуб на пенсионери и лица с увреждания, с. Оборище

 

 

5.4.Промяна на договор за наем и отдаване на помещение под наем.

 

5.5.Безвъзмездно прехвърляне собствеността на язовири-публична общинска собственост от Община Панагюрище на държавата по докладна записка УОС-1421/20.09.2018 г.от Славчо Димитров Мавров- Кмет на с. Левски.

 

 

След изчерпване на дневния ред ще започне общото събрание на „Пазари и паркинги” ЕООД .

 

Общо събрание на „Пазари и паркинги”  ЕООД

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Вземане на решение за бракуване, ликвидация и отписване на:

–  ДМА в процес на изграждане (незавършено строителство на чешма) с балансова стойност 39.255,86 лв.

–  бракуване на част от ДМА – „Сграда покрит пазар“ с балансова стойност 36.370,39 лв.

2. Вземане на решение за благоустрояване на част от територията на УПИ X –  „ Общински пазар и библиотека“ в рамките на ПИ с идентификатор № 55302.510.2093, собственост на „ Пазари и паркинги“ ЕООД.

 

 

 

 

 

 

 
 
     

Заседанието на местния парламент ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим”.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn