Дневен ред от 5 точки на предстоящата на 29 ноември сесия на Общински съвет- Панагюрище

На 29.11.2022 г., от 16. 00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 5 точки:

  1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Панагюрище.

  1. Промяна на Капиталовата програма на Община Панагюрище за 2022 година.

  1. Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за обект: „Площадка за изграждане на съоръжение за третиране на отпадъци“. 

  1. Одобряване на Бизнес план на „Пазари и паркинги“ ЕООД, гр. Панагюрище за периода 2022-2023 година.

  1. Разпореждане с общинско имущество.

5.1. Покана за изкупуване на апартамент с идентификатор №59375.501.571.3.2 разположен в сграда, построена в общински поземлен имот, находящ се на ул. „Елена Николай“ в с. Панагюрски колонии и гараж с идентификатор №59375.501.678.11, построен в общински поземлен имот, находящ се на ул. „Елена Николай“ в с. Панагюрски колонии

5.2. Продажбата на общински поземлен имот, придаващ се по регулация към УПИ УПИ I-5240,5166,5239 в кв.1206 по плана на гр. Панагюрище и прекратяване на съсобствеността в имота.

5.3. Продажба на общинска движима вещ, представляваща автобус „Хюндай Каунти“.

5.4. Предоставяне за безвъзмедно ползване на спортна зала „Орчо Войвода“, находяща се на ул.“Кръстьо Гешанов“ в гр. Панагюрище на „Тенис клуб Панагюрище 2020“. 

5.5. Удължаване срока на сключени през 2012г. десетгодишни договори за наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд до изтичане на стопанската 2022-2023г.

5.6. Предоставяне на имоти- полски пътища, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2022-2023 година 

5.7. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на  Димитър Ненчов Наплатанов

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn