Дневен ред от 6 точки на днешната сесия на Общински съвет- Панагюрище

Днес, 18.09.2023 г., от 16.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 6 точки:

  1. Приемане на  Бюджет на Община Панагюрище  за 2023 година, индикативен годишен разчет за средствата и сметките от Европейския съюз за 2023 година и актуализирана бюджетна прогноза за 2023-2025 година.

  1. Приемане на План за интегрирано развитие на Община Панагюрище за периода 2021-2027 година.

  1. Упълномощаване Кмета на Община Панагюрище – Никола Белишки да присъства на Общото събрание на „Спорт Инвест Панагюрище“ ООД и гласува от името на Община Панагюрище.

  1. Приемане Отчет за работата на Общински съвет – Панагюрище за периода 01. 01. 2023 година-31. 08. 2023 година

  1. Приемане на годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските търговски дружества за 2022 година.

  1. Разпореждане с общинско имущество

6.1. Учредяване право на строеж за построяване на гаражи в общински поземлен имот с идентификатор №55302.501.1479, находящ се на ул. „Кръстьо Гешанов“ №12 в град Панагюрище.

6.2Изкупуване на 850/1001 идеални части от поземлен имот с идентификатор 55302.394.459, еднофамилна вилна сграда с идентификатор 55302.394.459.1  и гараж с идентификатор 55302.394.459.2 – частна собственост, построени в съсобствен поземлен имот с идентификатор 55302.394.459 по КККР на гр. Панагюрище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn